Všeobecné obchodné podmienky

pre partnerov (21.09.2022)

 

Všeobecné obchodné podmienky

Dôležitá poznámka: Záväzná je iba pôvodná nemecká verzia. Preložené verzie slúžia len na referenčné účely.

Obsah

A. Všeobecné ustanovenia
01. Rozsah pôsobnosti a zmluvní partneri
02. Registrácia a uzavretie zmluvy
03. Partnerská oblasť, nečinnosť
04. Povinnosti Partnera
05. Poplatky

B. JUNA-PAY Basic a JUNA-PAY Premium
06. Platobné transakcie
07. Prémia JUNA-PAY
08. Vernostné karty
09. Fakturácia

C. Rôzne
10. Duševné vlastníctvo, reklamné materiály a iné výhody
11. Porušenie zmluvy, zodpovednosť a odškodnenie
12. Záruka
13. Zodpovednosť prevádzkovateľa platformy
14. Dôvernosť
15. Vybavovanie sťažností, mediácia
16. Trvanie a ukončenie zmluvy, dôsledky ukončenia
17. Zmeny VOP
18. Rozhodné právo a miesto súdnej príslušnosti
19. Iné dohody

Preambula

W4F GmbH (Work for Fintech), spoločnosť Fintech Payment Solutions Group, prevádzkuje elektronickú platformu ("trhovisko"), ktorú online maloobchodníci, stacionárni maloobchodníci a iné spoločnosti a inštitúcie ("partneri") používajú na predaj tovaru a služieb zákazníkom ("zákazníci"). Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky ("VOP") upravujú používanie trhoviska partnermi.

Z dôvodu lepšej čitateľnosti sa na tejto webovej stránke používa mužská forma pre osobné mená a osobné podstatné mená. Zodpovedajúce pojmy sa v zásade vzťahujú na všetky pohlavia v zmysle rovnakého zaobchádzania. Skrátená jazyková forma má len redakčné dôvody a neobsahuje žiadne hodnotenie.

 

A. Všeobecné ustanovenia

01. Zmluvný partner a rozsah pôsobnosti

1.1 Zmluvným partnerom Partnera je W4F GmbH (znamená "Práca pre Fintech"), Leopoldstraße 244, 80807 Mníchov ("Prevádzkovateľ platformy").

1.2 VOP sa vzťahujú na všetkých partnerov registrovaných od vyššie uvedeného dátumu online zverejnenia alebo na už existujúcich partnerov, ktorí súhlasili s ich platnosťou.

1.3 Zmluvy o kúpe tovaru a služieb prostredníctvom internetového obchodu sa uzatvárajú výlučne priamo medzi partnerom a jeho zákazníkmi. Inzeráty zverejnené na trhu v žiadnom prípade nepredstavujú ponuky prevádzkovateľa platformy. Prevádzkovateľ platformy nie je sprostredkovateľom ani zástupcom partnerov, ani kupujúcim alebo predávajúcim tovaru a služieb ponúkaných na trhu. Partneri nesú výhradnú zodpovednosť za obsah reklám na trhu, plnenie zákonných povinností týkajúcich sa označovania, povinné zákonné povinnosti týkajúce sa informácií a potvrdenia pri predaji na diaľku, povinnosť poskytovať informácie o zákonnom práve na odstúpenie od zmluvy a obsahu svojich obchodných podmienok, ako aj všetky ostatné povinnosti v súvislosti s iniciáciou, plnením a spracovaním zmlúv medzi zákazníkmi a partnermi.

1.4 Všeobecné obchodné podmienky alebo iné odchylné podmienky Partnera platia len vtedy, ak ich Prevádzkovateľ platformy výslovne písomne potvrdil. Platnosť jednotlivých podmienok alebo ustanovení partnera, ktorý sa odchyľuje od týchto VOP alebo ich dopĺňa, je vylúčená, a to aj v prípade, ak proti nim prevádzkovateľ platformy nenamietal.

 

02. Registrácia a uzavretie zmluvy

2.1 Používanie trhoviska si vyžaduje registráciu partnera, vrátane súhlasu s týmito VOP. Registrácia prebieha výlučne online prostredníctvom webovej stránky www.juna-pay.com alebo v aplikácii mobilného zariadenia ("aplikácia"). Partner musí vyplniť registračný formulár úplne, starostlivo a pravdivo.

2.2 Registrácia tiež vyžaduje prijatie Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti MANGOPAY S.A., Luxembourg ("MANGOPAY" www.mangopay.com) ako poskytovateľa platobných služieb a označenie Germany UG ("dedified" www.dedified.com) ako poskytovateľa technických služieb Prevádzkovateľa platformy.

2.3 Registrácia ako partner je možná len pre podnikateľov v zmysle § 14 BGB.

2.4 Po odoslaní registrácie dostanú partneri e-mail na nimi uvedenú e-mailovú adresu, ktorý obsahuje odkaz na potvrdenie registrácie. Iba kliknutím na tento odkaz sa uzatvára zmluva medzi partnerom a prevádzkovateľom platformy, ak partner spĺňa požiadavky na používanie. Prijatie žiadosti o registráciu môže prevádzkovateľ platformy odmietnuť bez udania dôvodu.

 

03. Partnerská oblasť, nečinnosť

3.1 Po dokončení registrácie bude na trhu aktivovaná osobná užívateľská oblasť partnera ("partnerská oblasť"). Okrem toho, po úspešnom nastavení platobného účtu u poskytovateľa platobných služieb, Partner získa prístup k svojmu platobnému účtu (ďalej len "Platobný účet") na spracovanie platobných transakcií prostredníctvom Partnerskej oblasti. Partneri majú prístup k svojmu platobnému účtu pomocou svojho používateľského mena a hesla buď prostredníctvom aplikácie, alebo prostredníctvom webovej stránky www.juna-pay.com . Užívateľské meno a heslo si v rámci procesu registrácie určuje samotný Partner. Prevádzkovateľ platformy nemôže meniť údaje v partnerskej oblasti.

3.2 Prevádzkovateľ platformy zabezpečí dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Podrobnosti sú upravené vo vyhlásení o ochrane údajov, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri registrácii.

3.3 Prevádzkovateľ platformy môže deaktivovať Partnerskú oblasť úplne alebo čiastočne bez predchádzajúceho upozornenia v nasledujúcich prípadoch:

  • Deaktivácia je v predpokladanom záujme partnera (napr. v prípade nezákonného použitia tretími stranami),
  • existujú odôvodnené pochybnosti o dodržiavaní zmluvných povinností partnera,
  • Existuje dôvodné podozrenie, že Partner využíval alebo využíval Partnerskú oblasť zneužívajúcim spôsobom, t. j. na nezákonné alebo nemorálne účely, alebo že poškodzuje prevádzkovateľa Platformy, Zákazníkov alebo iné tretie strany.

3.4 Partner bude okamžite informovaný o akejkoľvek deaktivácii. Deaktiváciu je možné zachovať dovtedy, kým nepominie dôvod deaktivácie.

3.5 Ak je Partner zodpovedný za dôvod deaktivácie, môžu mu byť účtované poplatky až do výšky 50 EUR za deaktiváciu a aktiváciu, ako aj akékoľvek ďalšie náklady Prevádzkovateľa Platformy. Je možné, aby partner preukázal výskyt menšej alebo žiadnej škody alebo úsilia; V tomto prípade sa poplatok alebo náhrada nákladov zodpovedajúcim spôsobom zníži.

3.6 Ak nie je možné zistiť žiadne aktivity Partnera v Partnerskej oblasti po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov postupne, Prevádzkovateľ Platformy je oprávnený účtovať poplatky v súlade s príslušnou tabuľkou poplatkov. Ak na platobných účtoch nie je k dispozícii žiadny kredit po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, zmluva môže byť ukončená.

 

04. Povinnosti Partnera

4.1 Zmeny osobných alebo firemných údajov partnera musia byť vykonané okamžite prostredníctvom partnerskej oblasti.

4.2 Partner musí dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny a iné povinnosti náležitej starostlivosti odporúčané Prevádzkovateľom platformy, najmä chrániť všetky zariadenia, ktoré používa, pred nezákonným prístupom tretích strán, pravidelne zabezpečovať údaje na ochranu pred stratou údajov a starostlivo uchovávať prístupové údaje, heslá a PIN a neposkytovať ich tretím stranám.

4.3 Partner je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa Platformy v prípade straty prístupových údajov alebo hesiel alebo iných znakov zneužitia jeho Partnerskej oblasti. Prípadne môžu kontaktovať priamo MANGOPAY.

 

05. Poplatky

Používanie trhoviska a systému JUNA-PAY Basic , ako aj JUNA-PAY Premium je spoplatnené. Poplatky sú splatné za platobné transakcie uvedené v prehľade poplatkov, ktorý je súčasťou týchto VOP.

 

B. JUNA-PAY Basic a JUNA-PAY Premium

06. Platobné transakcie

6.1 Používanie Trhoviska znamená účasť na platobnom systéme poskytovanom spoločnosťou MANGOPAY. Platobné transakcie vykonáva výhradne spoločnosť MANGOPAY. To si vyžaduje otvorenie platobného účtu v MANGOPAY, na ktorom sa musia Partneri zúčastniť. Podrobnosti sú obsiahnuté v zmluvných podmienkach MANGOPAY, ktoré musia byť akceptované v čase registrácie. Pri otvorení platobného účtu sú partneri podporovaní spoločnosťou dedified, ktorej zmluvné podmienky musia byť tiež akceptované.

6.2 Použitie systému JUNA-PAY Basic si vyžaduje samostatné vyhlásenie partnera. Používanie je spoplatnené, poplatky sa určujú podľa príslušného prehľadu poplatkov.

6.3 Partneri sa musia na požiadanie identifikovať v spoločnosti MANGOPAY na účely boja proti praniu špinavých peňazí v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti MANGOPAY. Požadované dokumenty sa nahrávajú prostredníctvom aplikácie.

6.4 Platobný účet je spravovaný v "UNA", t.j. na trhu sa eurá označujú ako UNA. UNA je jedno euro, stotina UNA je eurocent. Finančné prostriedky na platobnom účte nie sú úročené.

6.5 MANGOPAY vedie tri účty pre každého Partnera. Provízny účet, predplatený účet a zúčtovací účet. Na províznom účte sa platby provízií účtujú z dôvodu predaja tohto partnera na trhu. Ak sa Partner zúčastní JUNA-PAY Premium , na účet PrePaid budú pripísané vklady Partnera na cashback a poskytnutý cashback. Všetky ostatné platobné transakcie partnerov sa účtujú na zúčtovací účet.

 

07. Prémia JUNA-PAY

7.1 Použitie cashback systému JUNA-PAY Premium je voliteľné a vyžaduje si samostatné vyhlásenie od partnera. Používanie je spoplatnené, poplatky sa určujú podľa príslušného prehľadu poplatkov.

7.2 Použitím JUNA-PAY Premium sa Partner zaväzuje poskytnúť zákazníkom cashbacky za základné transakcie, ktoré určí Partner. Cashback musí byť aspoň 1,0 % hrubého obratu príslušnej transakcie. Sadzby cashbacku sú zverejnené v aplikácii a na webovej stránke www.juna-pay.com . Ak je suma cashbacku štyri alebo viac desatinných miest, zaokrúhľuje sa nahor na štvrté desatinné miesto.

7.3 Cashback musí byť v prípade stacionárnych podkladových transakcií vyplatený okamžite. V prípade podkladových online transakcií po uplynutí akýchkoľvek zákonných lehôt na odstúpenie od zmluvy. Výplaty musia dosiahnuť aspoň 1/100 UNA. Sumy menšie ako 1/100 UNA zaznamená Prevádzkovateľ Platformy, zobrazí Zákazníkovi a vyplatí ich, akonáhle celková suma cashbacku presiahne 1/100 UNA. Po pripísaní na platobný účet partnera nie je možné cashback získať späť, aj keď je príslušná transakcia zrušená.

 

08. Vernostné karty

8.1 Partneri môžu získať zákaznícke karty od prevádzkovateľa platformy a distribuovať ich potenciálnym zákazníkom. Vernostné karty je možné vydávať vo forme fyzických vernostných kariet alebo prostredníctvom pozývacieho odkazu.

8.2 Partnerovi môžu vzniknúť náklady pri nákupe zákazníckych kariet. Vernostné karty nie sú platobné karty.

 

09. Fakturácia

9.1 Prevádzkovateľ platformy poskytuje partnerovi mesačný prehľad o transakciách, ktoré sa s ním uskutočnili, a o poplatkoch, ktoré mu vznikli v partnerskej oblasti.

9.2 Partner je zodpovedný za získanie a potvrdenie vyhlásenia.

9.3 Partner výslovne berie na vedomie, že faktúra je záväzná, ak proti prevádzkovateľovi platformy nevznesie námietku do štyroch týždňov od jej sprístupnenia v partnerskej oblasti.

9.4 Ak má partner sídlo mimo Nemecka, fakturácia prevádzkovateľom platformy sa uskutoční bez DPH. V tomto prípade partner uplatní prenesenie daňovej povinnosti, uvedie príslušnú službu vo svojom daňovom priznaní k DPH a zaplatí akúkoľvek DPH, ktorá môže vzniknúť nezávisle.

 

C. Rôzne

10. Duševné vlastníctvo, reklamné materiály a iné výhody

10.1 Všetky práva duševného vlastníctva (vrátane autorských práv, patentov, ochranných známok, názvov domén atď., či už sú registrované alebo nie) sú majetkom Prevádzkovateľa platformy alebo jeho poskytovateľov licencií.

10.2 Logá, ochranné známky, texty a iný obsah na webových stránkach www.juna-pay.com alebo v aplikácii sú chránené ochrannou známkou a autorskými právami. Partneri nesmú používať materiály, obsah alebo ochranné známky Prevádzkovateľa Platformy – vcelku alebo sčasti – v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom na svoje vlastné účely, najmä na reprodukciu, distribúciu, distribúciu, kopírovanie, publikovanie, streamovanie, verejné predvádzanie alebo zobrazovanie, prenos, obnovenie, zmenu, úpravu, preklad, prispôsobenie alebo iné použitie bez súhlasu.

10.3 Všetky prezentačné, reklamné, školiace a filmové materiály atď. (vrátane fotografií) prevádzkovateľa platformy alebo spoločnosti patriacej do skupiny sú chránené autorským právom. Partner ich nesmie využívať vcelku ani v úryvkoch – v akejkoľvek forme – bez výslovného písomného súhlasu prevádzkovateľa platformy, najmä nie reprodukované, distribuované, verejne prístupné alebo neupravené, pokiaľ to nie je výslovne povolené podľa týchto VOP alebo pokiaľ tieto neboli sprístupnené partnerovi konkrétne na reklamné účely prevádzkovateľom platformy.

10.4 Nehmotný tovar spojený s platformou alebo jej službami, najmä softvér, zostáva u prevádzkovateľa platformy alebo .dem príslušného držiteľa práv. Partner dostáva neprenosné, obmedzené na dobu trvania jeho registrácie a nevýhradné právo používať tieto práva v súlade so zmluvou. Partner nemá nárok na žiadne ďalšie práva.

10.5 Všetky bezplatné reklamné materiály a ďalšie výhody prevádzkovateľa platformy môžu byť kedykoľvek zrušené s účinnosťou do budúcnosti.

10.6 V rámci podnikania nesmie Partner vzbudzovať dojem, že koná v mene Prevádzkovateľa Platformy. Nie je oprávnený vykonávať činnosti a/alebo prijímať záväzky v mene alebo v mene prevádzkovateľa platformy. Partner najmä nie je oprávnený odpovedať na tlačové otázky týkajúce sa Prevádzkovateľa Platformy alebo spoločností skupiny, Zmluvných produktov, Distribučného systému alebo iných služieb v súvislosti s touto zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa Platformy. Partner je povinný všetky tlačové otázky v tejto súvislosti bezodkladne postúpiť prevádzkovateľovi platformy.

10.7 Partner súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ Platformy môže integrovať chránené značky, ako sú najmä logá Spoločnosti alebo produktov alebo služieb Partnera, do svojej webovej stránky a Aplikácie. Integrácia slúži na označenie partnera a organizácie trhu. Partner tiež súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ platformy môže vytvárať a zverejňovať fotografie obchodných priestorov/priestorov Partnera alebo reklamné filmy.

 

11. Porušenie zmluvy, zodpovednosť a odškodnenie

11.1 Partner je povinný napraviť porušenie zmluvných ustanovení alebo zákonných ustanovení ihneď po tom, ako sa o nich dozvie, najneskôr však do 14 dní od žiadosti prevádzkovateľa platformy.

11.2 Partner zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Prevádzkovateľovi platformy v dôsledku zavineného porušenia zmluvných ustanovení alebo zákonných ustanovení zo strany Partnera.

11.3 Partner sa zaväzuje odškodniť Prevádzkovateľa Platformy za zodpovednosť v prípade nárokov voči Prevádzkovateľovi Platformy tretími stranami z dôvodu zavineného porušenia zmluvných ustanovení alebo zákonných ustanovení zo strany Partnera. Partner sa predovšetkým zaväzuje znášať primerané a typické náklady, najmä náklady na právnika, súd a iné náklady spojené so súdnym konaním, ktoré v tejto súvislosti prevádzkovateľovi platformy primerane vznikajú.

 

12. Záruka

12.1 Prevádzkovateľ platformy sa zaväzuje voči partnerovi prevádzkovať trh v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a s náležitou starostlivosťou a vždy sa snaží zabezpečiť bezchybnú dostupnosť svojich služieb za každých okolností.

12.2 Prevádzkovateľ platformy nepreberá žiadnu zodpovednosť za nepretržité a bezproblémové fungovanie služieb, ako sú určité prenosové časy a rýchlosti, stála dostupnosť webovej stránky www.juna-pay.com, obsah a služby vytvorené tretími stranami alebo inými partnermi alebo s nimi vyhľadateľné, absolútna ochrana trhu pred neoprávneným prístupom, ochrana pred škodlivým softvérom, vírusmi, spamom, Trójske kone, phishingové útoky a iné trestné činy tretích strán, ako aj strata údajov v dôsledku narušenia.

12.3 Pre prípadnú implementáciu technických opatrení (server, kapacitné limity, údržba, bezpečnosť, aktualizácie aplikácií atď.) si prevádzkovateľ platformy vyhradzuje právo dočasne obmedziť svoje služby.

12.4 Prevádzkovateľ platformy nepreberá žiadnu zodpovednosť za úverovú bonitu zákazníkov, za ich poskytovanie služieb alebo za plnenie povinností vyplývajúcich z príslušnej transakcie medzi zákazníkom a partnerom. Prevádzkovateľ platformy tiež nezaručuje, že určitý počet zákazníkov je pripojený na trh.

 

13. Zodpovednosť prevádzkovateľa platformy

13.1 Za škody, ktoré vznikli partnerovi prevádzkovateľom platformy, zákonným zástupcom alebo zástupcom zástupcu, je prevádzkovateľ platformy zodpovedný len za úmysel a hrubú nedbanlivosť. Z tohto obmedzenia zodpovednosti sú vylúčené škody vyplývajúce z poškodenia života, končatiny alebo zdravia, ako aj z porušenia základných povinností. Medzi základné povinnosti patria tie povinnosti, ktorých porušenie by ohrozilo príslušný účel zmluvy a na plnenie ktorých sa teda partner môže oprávnene spoľahnúť.

13.2 Prevádzkovateľ Platformy nepreberá žiadnu zodpovednosť a nezodpovedá za obsah, presnosť, úplnosť alebo včasnosť (vrátane dostupnosti produktov a služieb) reklám vytvorených Partnermi, ani za uzavretie, plnenie alebo vynútiteľnosť zmluvy uzavretej prostredníctvom Trhoviska medzi Partnerom a Zákazníkom. Prevádzkovateľ platformy tiež nie je zodpovedný za produkty a služby ponúkané na trhu (ani zo záruky, garancie, ani zo škôd, zodpovednosti za produkt alebo iných právnych ustanovení).

 

14. Dôvernosť

Partner sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, tajomstvách produktov a projektov, o ktorých sa dozvedel prostredníctvom rokovaní o zmluve a realizácie. Dôverné informácie, tajomstvá produktov a projektov sú tie, ktoré ako také označil prevádzkovateľ platformy, nie sú už verejne známe alebo sa o nich partner dozvedel prostredníctvom tretích strán v rozpore so zmluvnými alebo právnymi predpismi.

 

15. Vybavovanie sťažností, mediácia

15.1 Partneri sa môžu obrátiť na vybavovanie sťažností prevádzkovateľa platformy telefonicky, písomne alebo textovou formou nasledujúcimi spôsobmi:

Pošta: W4F GmbH,
Sťažnosť
Leopoldstraße 244, 80807 Mníchov

E-mailom: support@juna-pay.com

15.2 Reklamácie sa spracúvajú bezplatne. Partner dostane e-mailom písomné informácie o tom, či je možné reklamáciu napraviť. Ak sťažnosť nemožno napraviť, k informáciám sa pripojí odôvodnenie.

15.3 Ak sťažnosti partnerov nie je možné vyriešiť prostriedkami uvedenými v odseku 1, ktorákoľvek zo strán môže požiadať o mediáciu na mimosúdne urovnanie sporu. Prevádzkovateľ Platformy je ochotný spolupracovať s nasledujúcimi mediátormi s cieľom dosiahnuť mimosúdne riešenie sporov s partnermi:

IHK MediácieZentrum
80323 Mníchov
E-mail: info@muenchen.ihk.de
Telefón: +49 (89) 5116-0

15.4 Prevádzkovateľ platformy znáša primeraný podiel nákladov na mediačné konanie. Výška primeraného podielu sa určí na základe návrhu mediátora, pričom sa zohľadnia všetky relevantné prvky prípadu, najmä platnosť príslušných nárokov sporných strán, správanie strán a veľkosť a finančná sila strán.

15.5 Mediácia je dobrovoľná. Začatie súdneho konania pred mediačným konaním, počas neho alebo po ňom zostáva nedotknuté. Prevádzkovateľ Platformy sa bude v dobrej viere zúčastňovať na všetkých mediačných konaniach iniciovaných partnermi.

15.6 Na žiadosť Partnera prevádzkovateľ Platformy zhromaždí informácie o fungovaní a účinnosti mediácie v súvislosti so svojou činnosťou pred alebo počas mediácie.

 

16. Trvanie a ukončenie zmluvy, dôsledky ukončenia

16.1 S výhradou akýchkoľvek zmien sa tieto VOP uplatňujú na dobu neurčitú.

16.2 Zmluva automaticky zaniká smrťou spoločníka, ak je fyzickou osobou v podnikateľskej činnosti, alebo – v prípade právnickej osoby – jeho výmazom z obchodného registra.

16.3 Pridružená spoločnosť môže túto Zmluvu kedykoľvek vypovedať bežnou výpoveďou s 30-dňovou výpovednou lehotou. Postačuje textová forma.

16.4 Právo oboch strán vypovedať zmluvu z dobrého dôvodu bez dodržania výpovednej lehoty zostáva nedotknuté. Dôležitým dôvodom je

16.4.1 pre prevádzkovateľa platformy, najmä ak
(i) existujú náznaky, že Partner využíva služby Prevádzkovateľa Platformy na účely, ktoré sú v rozpore so zmluvou alebo zákonom;
(ii) príslušný súd alebo orgán s konečnou platnosťou nariadi Prevádzkovateľovi platformy, aby prestal poskytovať Služby Partnerovi;
(iii) existuje dôvod domnievať sa, že Partner poskytol nesprávne alebo neúplné informácie v čase uzavretia Zmluvy;
(iv) Partner je v omeškaní s platbou alebo plnením po opakovaných upomienkach;
v) vyžadujú si to prevažujúce verejné záujmy;
(vi) dokumenty a zásielky Partnerovi sú vrátené s poznámkou "presunuté", "zosnulý", "neprijatý", "neznáme" alebo podobne a Partner do 30 dní neopraví nesprávne údaje na požiadanie;
(vii) Partner nesplní svoje povinnosti podľa bodu 4 v stanovenej lehote a k rovnakému alebo porovnateľnému zavinenému porušeniu dôjde neskôr po porušení povinnosti;
(viii) partnerská oblasť je deaktivovaná z dôvodov, za ktoré je partner zodpovedný, a dôvod nie je vyriešený do 14 dní od prijatia žiadosti o jeho vykonanie;
(ix) sa proti Partnerovi začne insolvenčné konanie, otvorenie sa zamietne pre nedostatok majetku, Partner sa stane platobne neschopným alebo sa vydá zodpovedajúce vyhlásenie platobnej neschopnosti v súvislosti s výkonom rozhodnutia.

16.4.2 Pre partnera existuje dôležitý dôvod, najmä ak:
(i) prevádzkovateľ platformy sa dopúšťa pretrvávajúceho podstatného porušenia zmluvy a nenapraví ho napriek písomnému upozorneniu s primeranou lehotou stanovenou partnerom;
ii) sa začne insolvenčné konanie proti prevádzkovateľovi platformy, otvorenie sa zamietne pre nedostatok majetku, prevádzkovateľ platformy sa stane platobne neschopným alebo sa vydá zodpovedajúce vyhlásenie platobnej neschopnosti v súvislosti so zabavením majetku.

16.5 V prípade ukončenia zmluvy si zmluvné strany navzájom urovnajú svoje nároky a záväzky. Všetky nesplatené záväzky strany v čase ukončenia zmluvy musia byť okamžite vyrovnané.

 

17. Zmeny VOP

17.1 Prevádzkovateľ platformy si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP, ak je to odôvodnené oprávnenými záujmami prevádzkovateľa platformy. Zmeny budú oznámené partnerovi vhodnou formou a ak nie je vznesená žiadna námietka, považujú sa za schválené 30 dní po odoslaní. Ak partner namieta proti zmene, prevádzkovateľ platformy má právo riadne ukončiť zmluvný vzťah s výpovednou lehotou 10 pracovných dní. Postačuje textová forma.

17.2 Partner je povinný akceptovať zmeny zmluvných podmienok z technických a prevádzkových dôvodov, pokiaľ sú pre partnera výhodné alebo spôsobujú len zanedbateľné zníženie plnenia bez toho, aby to malo vplyv na podstatný obsah zmluvného vzťahu. Okrem toho sú povolené zmeny, ktoré sa stanú nevyhnutnými v dôsledku právnych požiadaviek (napr. AMLA, zákon o dohľade, daňové právo atď.) alebo súdnych príkazov.

 

18. Rozhodné právo a miesto súdnej príslušnosti

18.1 Tieto VOP sa riadia výlučne nemeckým právom s vylúčením kolíznych noriem a s vylúčením práva Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

18.2 Výlučným miestom súdnej právomoci pre spory v súvislosti s týmito VOP je Mníchov.

 

19. Iné dohody

19.1 Partner súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ Platformy komunikuje s Partnerom e-mailom alebo zverejnením oznámení na aktuálnej webovej stránke alebo prostredníctvom Partnerskej oblasti. Partner sa zaväzuje zriadiť a udržiavať svoj e-mailový účet spôsobom, ktorý zabezpečí znalosť akejkoľvek komunikácie.

19.2 Doplnkové zmluvy, zmeny a doplnky alebo dodatky k týmto VOP, osobitné ustanovenia alebo iné zmluvné dokumenty musia byť pre svoju zákonnú platnosť vyhotovené v textovej forme, s výhradou prísnejších zákonných ustanovení. To platí aj pre upustenie od požiadavky na textovú formu.

19.3 Prevádzkovateľ platformy si výslovne vyhradzuje právo zapojiť tretie strany do plnenia svojich povinností podľa tejto zmluvy alebo úplne alebo čiastočne previesť obchodné operácie na tretie strany. Prevádzkovateľ platformy môže tiež previesť zmluvu na tretie strany bez súhlasu partnera.

19.4 Partner môže previesť jednotlivé alebo všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie strany len s písomným súhlasom Prevádzkovateľa platformy.

19.5 Tieto VOP boli vyhotovené v nemeckom jazyku. Pre všetky potrebné tlmočenie je rozhodujúci nemecký jazyk. Každý preklad slúži len na účely objasnenia.

19.6 Ak by jedno alebo viaceré ustanovenia týchto VOP boli neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení a všetkých zmlúv uzatvorených podľa týchto VOP. Neplatné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré mutatis mutandis zodpovedá pôvodnému ustanoveniu. To platí mutatis mutandis pre medzery.