Všeobecné obchodné podmienky

pre zákazníkov (21.09.2022)

 

Všeobecné obchodné podmienky

Dôležitá poznámka: Záväzná je iba pôvodná nemecká verzia. Preložené verzie slúžia len na referenčné účely.

Obsah

Preambula
01. Zmluvný partner a rozsah pôsobnosti
02. Registrácia a uzavretie zmluvy
03. Zákaznícka zóna, nečinnosť
04. Povinnosti zákazníka
05. Poplatky
06. Platobné transakcie
07. Cashback
08. Vernostné karty
09. Duševné vlastníctvo, reklamné materiály a iné výhody
10. Porušenie zmluvy, zodpovednosť a odškodnenie
11. Záruka
12. Zodpovednosť Prevádzkovateľa platformy
13. Trvanie a ukončenie zmluvy
14. Zmeny VOP
15. Rozhodné právo a miesto súdnej príslušnosti
16. Iné dohody 

Preambula

W4F GmbH (Work for Fintech), dcérska spoločnosť skupiny Fintech Payment Solutions Group, prevádzkuje elektronickú platformu ("Marketplace"), ktorú môžu online a kamenní maloobchodníci a iní podnikatelia ("Partneri") používať na distribúciu tovaru a služieb. Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky ("VOP") upravujú používanie trhu zákazníkmi partnerov (ďalej len "zákazníci").

Z dôvodu lepšej čitateľnosti sa na tejto webovej stránke používa mužská forma pre osobné mená a osobné podstatné mená. Zodpovedajúce pojmy sa v zásade vzťahujú na všetky pohlavia v zmysle rovnakého zaobchádzania. Skrátená jazyková forma má len redakčné dôvody a neobsahuje žiadne hodnotenie.

 

01. Zmluvný partner a rozsah pôsobnosti

1.1 Zmluvným partnerom partnera je W4F GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 Mníchov ("Prevádzkovateľ platformy").

1.2 VOP sa vzťahujú na všetkých zákazníkov, ktorí sú novo zaregistrovaní od dátumu online zverejnenia uvedeného vyššie alebo na už existujúcich zákazníkov, ktorí súhlasili s ich platnosťou.

1.3 Zmluvy o nákupe tovaru a služieb prostredníctvom trhoviska sa uzatvárajú výlučne priamo medzi zákazníkom a partnerom. Reklamy umiestnené na internetovom trhu v žiadnom prípade nepredstavujú ponuky prevádzkovateľa platformy. Prevádzkovateľ platformy nie je sprostredkovateľom ani zástupcom partnerov, ani kupujúcim alebo predávajúcim tovaru a služieb ponúkaných na trhu. Partneri sú výlučne zodpovední za obsah inzerátov na trhu, plnenie zákonných povinností označovania, povinné zákonné informačné a potvrdzovacie povinnosti pri predaji na diaľku, povinnosť poskytnúť informácie o zákonnom práve na odstúpenie od zmluvy a obsahu ich obchodných podmienok, ako aj všetky ostatné povinnosti v súvislosti so iniciovaním, plnením a spracovaním zmlúv medzi zákazníkmi a partnermi.

1.4 Všeobecné obchodné podmienky alebo iné odchylné podmienky zákazníka sa uplatňujú len vtedy, ak ich prevádzkovateľ platformy výslovne písomne potvrdil. Platnosť jednotlivých obchodných podmienok alebo doložiek zákazníka, ktoré sa od týchto VOP odchyľujú alebo ich dopĺňajú, je vylúčená, a to aj v prípade, že proti nim prevádzkovateľ platformy nenamietal.

 

02. Registrácia a uzavretie zmluvy

Používanie trhoviska si vyžaduje registráciu zákazníka vrátane prijatia týchto VOP. Registrácia zákazníka prebieha výlučne online prostredníctvom webovej stránky www.juna-pay.com alebo v aplikácii pre mobilné zariadenia (ďalej len "aplikácia"). Zákazník musí vyplniť registračný formulár úplne, starostlivo a pravdivo. Všetky záznamy môžu byť kedykoľvek revidované až do dokončenia registrácie.

  •  Registrácia tiež vyžaduje prijatie všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa platobných služieb, spoločnosti MANGOPAY S.A. Luxembourg ("MANGOPAY", www.mangopay.com) a dedifikovaného nemeckého UG ("dedified", www.dedified.com) ako poskytovateľa technických služieb prevádzkovateľa platformy.
  •  Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov, sú oprávnené na registráciu.
  •  Po odoslaní registrácie dostanú zákazníci e-mail na e-mailovú adresu, ktorá im bola poskytnutá, ktorá obsahuje odkaz na potvrdenie registrácie. Prijatím odkazu sa medzi zákazníkom a prevádzkovateľom platformy uzatvorí zmluva, ak zákazník spĺňa požiadavky na používanie. Prijatie žiadosti o registráciu môže prevádzkovateľ platformy odmietnuť bez udania dôvodu.

   

  03. Zákaznícka zóna, nečinnosť

  3.1 Po dokončení registrácie bude na trhu aktivovaná osobná užívateľská zóna zákazníka ("zákaznícka zóna"). Okrem toho po úspešnom zriadení platobného účtu u poskytovateľa platobných služieb získa zákazník prístup k svojmu platobnému účtu (ďalej len "platobný účet") na spracovanie platobných transakcií prostredníctvom zákazníckej zóny. Zákazníci majú prístup k svojmu platobnému účtu pomocou svojho používateľského mena a hesla buď prostredníctvom aplikácie, alebo prostredníctvom webovej stránky www.juna-pay.com . Užívateľské meno a heslo určuje zákazník sám v rámci procesu registrácie. Prevádzkovateľ platformy nemôže meniť údaje v zákazníckej zóne.

  3.2 Prevádzkovateľ platformy zabezpečí súlad s platnými zákonnými predpismi o ochrane údajov. Podrobnosti sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré je potrebné vziať na vedomie pri registrácii.

  3.3 Prevádzkovateľ Platformy môže deaktivovať Zákaznícku zónu úplne alebo čiastočne bez predchádzajúceho upozornenia v nasledujúcich prípadoch:

  • Deaktivácia je v predpokladanom záujme zákazníka (napr. v prípade zneužitia tretími osobami),
  • existujú odôvodnené pochybnosti o tom, či zákazník dodržiava zmluvné záväzky, alebo
  • existuje podozrenie, že zákazník zneužíva alebo využíva zákaznícku zónu, t. j. na nezákonné alebo nemorálne účely, najmä nezákonne poškodzuje prevádzkovateľa platformy, partnera alebo iné tretie strany.

  3.4 Dôvody zablokovania platobného účtu spoločnosťou MANGOPAY tým nie sú dotknuté.

  •  Zákazník bude o deaktivácii okamžite informovaný. Prevádzkovateľ platformy dá zákazníkovi možnosť odstrániť dôvody, ktoré spôsobujú, že deaktivácia je nevyhnutná. Deaktiváciu je možné udržiavať, kým nepominie dôvod deaktivácie.
  •  Ak je zákazník zodpovedný za dôvod deaktivácie, môžu mu byť účtované poplatky až do výšky 50 EUR za deaktiváciu a aktiváciu, ako aj ďalšie náklady, ktoré vznikli prevádzkovateľovi platformy v dôsledku deaktivácie. Zákazník má možnosť preukázať výskyt menších alebo žiadnych škôd alebo úsilia; v tomto prípade sa poplatok alebo náhrada nákladov zodpovedajúcim spôsobom zníži.
  • Ak nie je možné zistiť žiadne aktivity zákazníka v zákazníckej zóne počas obdobia dlhšieho ako 12 mesiacov po sebe, prevádzkovateľ platformy je oprávnený účtovať poplatky v súlade s príslušnou tabuľkou poplatkov. Ak na platobných účtoch nie je k dispozícii zostatok dlhší ako 12 mesiacov, zmluvu je možné vypovedať.

    

   04. Povinnosti zákazníka

   4.1 Zmeny v údajoch zákazníka musia byť vykonané okamžite prostredníctvom zákazníckej zóny.

   4.2 Zákazník musí dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny a iné povinnosti náležitej starostlivosti odporúčané prevádzkovateľom platformy, najmä chrániť všetky zariadenia, ktoré používa na používanie trhu, pred nezákonným prístupom tretích strán, pravidelne zabezpečovať údaje na ochranu pred stratou údajov a starostlivo uchovávať prístupové údaje, heslá a PIN a neposkytovať ich tretím stranám.

   4.3 Zákazník je povinný bezodkladne informovať prevádzkovateľa platformy v prípade straty prístupových údajov alebo hesiel alebo iných náznakov zneužitia jeho zákazníckej zóny. Prípadne môže kontaktovať priamo MANGOPAY.

    

   05. Poplatky

   Používanie trhu je pre zákazníkov vo všeobecnosti bezplatné. Pokiaľ sa vyberajú poplatky, vyplývajú z prehľadu poplatkov, ktorý je súčasťou týchto VOP.

    

   06. Platobné transakcie

   6.1 Používanie trhoviska si vyžaduje účasť na platobnom systéme poskytovanom spoločnosťou MANGOPAY. Platobné transakcie vykonáva výhradne spoločnosť MANGOPAY. To si vyžaduje otvorenie platobného účtu v spoločnosti MANGOPAY, na ktorom sa zákazníci musia zúčastniť. Podrobnosti nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti MANGOPAY, ktoré sú akceptované pri registrácii. Pri otváraní platobného účtu sú zákazníci podporovaní dedifikovanými, ktorých zmluvné podmienky majú byť tiež uznané.

   6.2 Na požiadanie sa zákazníci musia identifikovať s MANGOPAY na účely boja proti praniu špinavých peňazí. Požadované dokumenty sa nahrávajú prostredníctvom aplikácie.

   6.3 Platobný účet je spravovaný v "UNA", t.j. na trhovisku sa eurá označujú ako UNA. UNA je jedno euro, stotina UNA je eurocent. Zostatky na platobnom účte nepodliehajú úrokom.

    

   07. Cashback

   7.1 Používanie trhoviska a platobných transakcií umožňuje účasť v systéme cashback. Cashback je možné zbierať iba od tých partnerov, ktorí ho ponúkajú. Zúčastnení partneri a suma cashbacku budú zverejnené v aplikácii a na webovej stránke www.juna-pay.com . Zákazník nemá voči prevádzkovateľovi platformy žiadny nárok na vyplatenie cashbacku. Prevádzkovateľ platformy nemá žiadny vplyv a žiadnu zodpovednosť za poskytnutie cashbacku a jeho výšku.

   7.2 Cashbacky sa počítajú v UNA (pozri oddiel 6.3). Predpokladom pripísania kreditu UNA je uzavretie podkladovej transakcie oprávnenej na cashback s partnerom, ktorý sa zúčastňuje na cashbackovom konaní. Cashback predstavuje minimálne 1% z hrubej ceny tovaru alebo služby zakúpenej zákazníkom od partnera. Sumy nižšie ako 1/100 UNA sa zaznamenávajú v zákazníckej zóne, ale na platobný účet sa pripíšu iba vtedy, ak sa pripočítajú aspoň k jednej 0,01 UNA.

   7.3 Dobropis sa uskutočňuje po základnej transakcii v stacionárnom maloobchode, ktorá podlieha minimálnej sume v odseku. 6.2. Veta 4 priamo. V prípade základnej transakcie v online obchodovaní je cashback spočiatku predbežne zaznamenaný v zákazníckej zóne a označený ako "čakajúci", až kým sa nepripíše na účet konečný kredit.

   7.4 Ak je na platobnom účte zákazníka zobrazená dobropis, zákazník je oprávnený tak urobiť aj v prípade zrušenia príslušnej transakcie.

   7.5 Sumy na platobnom účte Zákazníka môžu byť podľa uváženia Zákazníka použité na nákupy na Marketplace, prevedené na platobný účet iných Zákazníkov alebo na účet Zákazníka v jeho domácej banke. Pri prevode na iných zákazníkov, ako aj pri výbere sa môžu účtovať poplatky podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov. Prevody je možné prijímať a vykonávať iba od ekvivalentnej hodnoty 0,01 eura.

    

   8. Vernostné karty

   8.1 Zákazníci môžu od Partnera dostávať vernostné karty. Vernostné karty je možné získať formou fyzických vernostných kariet alebo prostredníctvom pozývacieho odkazu.

   8.2 Cashback je možné zbierať aj prostredníctvom zákazníckych kariet. Platba je však možná iba prostredníctvom zákazníckej zóny prostredníctvom aplikácie. Vernostné karty nie sú platobné karty.

    

   9. Duševné vlastníctvo, reklamné materiály a iné výhody

   9.1 Všetky práva duševného vlastníctva spojené s Platformou alebo jej Službami (vrátane autorských práv, patentov, ochranných známok, názvov domén atď., či už registrovaných alebo nie) sú vlastníctvom Prevádzkovateľa Platformy alebo jeho poskytovateľov licencií.

   9.2 Logá, ochranné známky, texty a ďalší obsah na webových stránkach www.juna-pay.com alebo v aplikácii sú chránené ochrannými známkami a autorskými právami. Zákazníci nesmú používať žiadne materiály, obsah alebo ochranné známky Prevádzkovateľa platformy – vcelku ani sčasti – v akejkoľvek forme a akýmkoľvek spôsobom na svoje vlastné účely, najmä nesmú reprodukovať, distribuovať, distribuovať, predávať, licencovať, distribuovať, kopírovať, publikovať, streamovať, verejne predvádzať alebo zobrazovať, prenášať, obnovovať, upravovať, upravovať, prekladať, prispôsobovať alebo inak používať bez povolenia.

   9.3 Všetky prezentačné, reklamné, školiace a filmové materiály atď. (vrátane fotografií) prevádzkovateľa platformy alebo spoločnosti patriacej do skupiny sú chránené autorským právom. Zákazník ich nesmie používať bez výslovného písomného súhlasu prevádzkovateľa platformy ani vcelku, ani vo výňatkoch v akejkoľvek forme, najmä nie sú reprodukované, distribuované, verejne prístupné alebo upravené, pokiaľ to tieto VOP výslovne nepovoľujú.

   9.4 Akýkoľvek nehmotný tovar spojený s platformovými službami, najmä softvér, zostáva prevádzkovateľovi platformy alebo.dem príslušnému držiteľovi práv. Zákazník získava neprenosné, časovo obmedzené a nevýhradné právo používať tieto práva v súlade so zmluvou, časovo obmedzené počas trvania jeho registrácie. Zákazník nemá nárok na žiadne ďalšie práva.

    

   10. Porušenie zmluvy, zodpovednosť a odškodnenie

   10.1 Zákazník je povinný napraviť porušenia zmluvných ustanovení alebo záväzných zákonných ustanovení ihneď po tom, ako sa o nich dozvedel, najneskôr však do 14 dní od žiadosti prevádzkovateľa platformy.

   10.2 Zákazník je zodpovedný za všetky škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi platformy v dôsledku zavineného porušenia zmluvných ustanovení alebo ustanovení kogentného práva zákazníkom.

   10.3 Zákazník sa zaväzuje odškodniť prevádzkovateľa platformy za zodpovednosť v prípade nároku voči prevádzkovateľovi platformy tretími stranami z dôvodu zavineného porušenia zmluvných ustanovení alebo ustanovení kogentného práva zákazníkom. Zákazník sa predovšetkým zaväzuje uhradiť primerané a typické náklady, najmä náklady na právnikov, súd a iné náklady spojené s právnymi krokmi, ktoré prevádzkovateľovi platformy v tejto súvislosti primerane vzniknú.

    

   11. Záruka

   11.1 Prevádzkovateľ platformy sa voči zákazníkovi zaväzuje prevádzkovať trh v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a s náležitou starostlivosťou a vždy sa snaží o nepretržitú dostupnosť svojich služieb.

   11.2 Prevádzkovateľ platformy nepreberá žiadnu zodpovednosť za nepretržité neprerušované a bezproblémové fungovanie svojich služieb, ako sú určité prenosové časy a rýchlosti, neustála prístupnosť webovej stránky www.juna-pay.com, obsahu a služieb vytvorených tretími stranami alebo zákazníkmi alebo vymáhateľných od nich, absolútna ochrana jeho trhu pred neoprávneným prístupom, ochrana pred škodlivým softvérom, vírusmi, spamom, Trójske kone, phishingové útoky a iné nezákonné činnosti tretích strán, ako aj strata údajov v dôsledku porúch.

   11.3 Na implementáciu technických opatrení (servery, kapacitné limity, údržba, bezpečnosť, aktualizácie aplikácií atď.) si prevádzkovateľ platformy vyhradzuje právo dočasne obmedziť svoje služby. To nepredstavuje vadu.

   11.4 Prevádzkovateľ platformy nepreberá žiadnu záruku za úverovú bonitu partnerov, za ich poskytovanie služieb alebo za plnenie povinností vyplývajúcich z príslušnej transakcie medzi zákazníkmi a partnermi. Prevádzkovateľ platformy tiež nezaručuje, že určitý počet partnerov je pripojený k trhu.

    

   12. Zodpovednosť Prevádzkovateľa platformy

   12.1 V prípade škody spôsobenej zákazníkovi prevádzkovateľom platformy, právnym zástupcom alebo zástupným zástupcom je prevádzkovateľ platformy zodpovedný len za úmysel a hrubú nedbanlivosť. Z tohto obmedzenia zodpovednosti sú vylúčené škody vyplývajúce z ujmy na živote, končatine alebo zdraví, ako aj porušenie základných povinností. Základné povinnosti zahŕňajú tie povinnosti, ktorých porušenie by ohrozilo príslušný účel zmluvy a na splnenie ktorých sa preto zákazník môže oprávnene spoľahnúť.

   12.2 Prevádzkovateľ Platformy nepreberá žiadnu zodpovednosť a nezodpovedá za obsah, presnosť, úplnosť alebo včasnosť (vrátane dostupnosti produktov a služieb) reklám vytvorených Partnermi, ani za vytvorenie, plnenie alebo vymáhateľnosť zmluvy uzavretej prostredníctvom Marketplace medzi Partnerom a Zákazníkom. Prevádzkovateľ platformy tiež nezodpovedá za produkty a služby ponúkané na trhu (ani zo záruky, garancie, ani za škody, zodpovednosť za produkt alebo iné právne ustanovenia).

    

   13. Trvanie a ukončenie zmluvy

   13.1 S výhradou ich zmeny platia tieto VOP neobmedzene.

   13.2 Zmluva sa automaticky končí v nasledujúcich prípadoch:

   • smrťou zákazníka,
   • so zánikom spoločnosti zákazníka,
   • alebo pri ukončení zmluvy o platobnom účte so spoločnosťou MANGOPAY.

   13.3 Zákazník môže túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať riadnym ukončením s výpovednou lehotou 30 dní do konca mesiaca.

   13.4 Právo oboch zmluvných strán vypovedať zmluvu z dobrého dôvodu bez dodržania výpovednej lehoty zostáva nedotknuté. Pre prevádzkovateľa platformy existuje dôležitý dôvod, najmä ak

   • Existujú náznaky, že zákazník využíva služby prevádzkovateľa platformy na účely, ktoré sú v rozpore so zmluvou;
   • príslušný súd alebo orgán zákonne nariadi Prevádzkovateľovi Platformy, aby prestal poskytovať Služby Zákazníkovi;
   • Existuje dôvod predpokladať, že zákazník poskytol nesprávne alebo neúplné informácie v čase uzavretia zmluvy;
   • zákazník je po dvoch upomienkach v omeškaní s platbou alebo plnením voči prevádzkovateľovi platformy.

   Pre zákazníka existuje dôležitý dôvod, ak

   • platobné príkazy sa nevykonávajú bez udania dôvodu, alebo
   • faktúry sa ukážu ako nesprávne a nebudú opravené do 10 dní od odoslania žiadosti na požiadanie.

   14. Zmeny VOP

   14.1 Prevádzkovateľ platformy je oprávnený tieto VOP kedykoľvek zmeniť a doplniť. Zmeny a doplnenia sa môžu vykonať najmä s cieľom prispôsobiť sa rozhodnému právu alebo vykonať zmeny zmluvne dohodnutých služieb. Prevádzkovateľ Platformy oznámi Zákazníkom zmenené alebo doplnené VOP písomne alebo elektronicky najmenej tridsať (30) dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Zmenené alebo doplnené VOP nadobúdajú účinnosť, ak proti nim zákazník vo vyššie uvedenej lehote písomne nevznesie námietku alebo potvrdí zmenené VOP ďalším využívaním zákazníckej zóny. Prevádzkovateľ platformy bude zákazníka o týchto dôsledkoch informovať samostatne v rámci oznámenia. V prípade včasnej námietky zákazníka voči zmene alebo dodatku je prevádzkovateľ platformy oprávnený riadne ukončiť zmluvu s výpovednou lehotou 10 bankových pracovných dní. Ostatné práva na ukončenie zmluvy tým zostávajú nedotknuté. Na zmeny všeobecných obchodných podmienok spoločnosti MANGOPAY sa vzťahujú ustanovenia v nich obsiahnuté.

   14.2 Vo všetkých ostatných ohľadoch je zákazník povinný akceptovať zmeny VOP z technických a prevádzkových dôvodov, pokiaľ sú pre zákazníka výhodné alebo spôsobujú len zanedbateľné zníženie plnenia bez toho, aby boli dotknuté podstatné ustanovenia zmluvného vzťahu.

    

   15. Rozhodné právo a miesto súdnej príslušnosti

   15.1 Tieto VOP podliehajú výlučne nemeckému právu s vylúčením kolíznych noriem a s vylúčením práva Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru.

   15.2 Miesto súdnej príslušnosti sa riadi platnými zákonnými ustanoveniami.

    

   16. Iné dohody

   16.1 Zákazník súhlasí s tým, že prevádzkovateľ platformy komunikuje so zákazníkom v zásade prostredníctvom e-mailu alebo zverejnením informácií na aktuálnej webovej stránke. Zákazník sa zaväzuje založiť a udržiavať svoj e-mailový účet tak, aby zabezpečil potvrdenie akejkoľvek komunikácie.

   16.2 Doplnkové dohody, dodatky alebo dodatky k týmto VOP, osobitným ustanoveniam alebo iným zmluvným dokumentom vyžadujú, aby textová forma bola právne účinná a podliehala prísnejším právnym predpisom. To platí aj pre upustenie od požiadavky na textový formulár.

   16.3 Prevádzkovateľ platformy si výslovne vyhradzuje právo zapojiť tretie strany do plnenia svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo úplne alebo čiastočne previesť obchodné operácie na tretie strany. Prevádzkovateľ platformy môže tiež previesť zmluvu na tretie strany bez súhlasu zákazníka.

   16.4 Zákazník môže previesť jednotlivé alebo všetky práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretie strany len s písomným súhlasom prevádzkovateľa platformy.

   16.5 Tieto VOP boli vypracované v nemeckom jazyku. Pre akékoľvek potrebné tlmočenie je rozhodujúci nemecký jazyk. Každý preklad slúži výlučne na vysvetlenie bez zákonnej povinnosti.

   16.6 V prípade neplatnosti jedného alebo viacerých ustanovení týchto VOP to nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení a všetkých zmlúv uzavretých podľa týchto VOP. Neplatné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré mutatis mutandis zodpovedá pôvodnému ustanoveniu. To platí mutatis mutandis pre medzery.