Ogólne zasady i warunki

dla partnerów (21.09.2022)

 

Ogólne zasady i warunki

Ważna uwaga: Obowiązuje tylko oryginalna wersja niemiecka. Przetłumaczone wersje służą wyłącznie do celów referencyjnych.

Spis treści.

A. Postanowienia ogólne
01. Zakres i partnerzyumowy
02. Rejestracja i zawarcie umowy

03. Obszar partnerski, brak aktywności
04. Obowiązki partnera
05. Opłaty

B. JUNA-PAY Basic i JUNA-PAY Premium
06. transakcje płatnicze
07. JUNA-PAY Premium
08. karty klienta
09. rozliczenie

C. Inne przepisy
10. własność intelektualna, materiały reklamowe i inne świadczenia
11. naruszenie umowy, odpowiedzialność i odszkodowanie
12. gwarancja
13. odpowiedzialność operatora platformy
14. poufność
15. zarządzanie skargami, mediacja
16. czas trwania i rozwiązanie umowy, skutki rozwiązania umowy
17 Zmiana OWU
18 Prawo właściwe i miejsce jurysdykcji
19. inne umowy

Preambuła

W4F GmbH (Work for Fintech), spółka z grupy Fintech Payment Solutions, prowadzi platformę elektroniczną ("Marketplace"), którą sprzedawcy internetowi, sprzedawcy stacjonarni oraz inne firmy i instytucje ("Partnerzy") wykorzystują do sprzedaży towarów i usług klientom ("Klienci"). Poniższe Ogólne Warunki Handlowe ("OWU") regulują korzystanie z targowiska przez Partnerów.

Dla lepszej czytelności, dla nazw osobowych i rzeczowników osobowych na tej stronie używana jest forma męska. Odpowiednie terminy stosuje się zasadniczo do wszystkich płci w celu równego traktowania. Skrócona forma językowa służy wyłącznie celom redakcyjnym i nie oznacza wartościowania.

 

A. Przepisy ogólne

01. umawiające się strony i zakres stosowania

1.1 Partnerem umownym Partnera jest W4F GmbH (skrót od "Work for Fintech"), Leopoldstraße 244, 80807 Monachium ("Operator platformy").

1.2 OWU mają zastosowanie do wszystkich Partnerów zarejestrowanych od daty publikacji online wymienionej powyżej lub wcześniej istniejących Partnerów, którzy wyrazili zgodę na ich obowiązywanie.

1.3 Umowy dotyczące zakupu towarów i usług za pośrednictwem targowiska zawierane są wyłącznie bezpośrednio pomiędzy Partnerem a jego klientami. Ogłoszenia publikowane na targowisku w żadnym wypadku nie stanowią oferty operatora platformy. Operator platformy nie jest pośrednikiem ani przedstawicielem partnerów, ani kupującym czy sprzedającym towary i usługi oferowane na targowisku. Partnerzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść ogłoszeń na rynku, spełnienie ustawowych obowiązków w zakresie oznakowania, obowiązkowych ustawowych obowiązków informacyjnych i potwierdzających w sprzedaży na odległość, obowiązku informacyjnego w zakresie ustawowego prawa do odstąpienia od umowy oraz treści swoich warunków handlowych, jak również wszystkich innych obowiązków w związku z inicjowaniem, realizacją i rozliczaniem umów pomiędzy klientami a partnerami.

1.4 Ogólne warunki handlowe lub inne odbiegające warunki handlowe Partnera obowiązują tylko wtedy, gdy operator platformy wyraźnie zaakceptował je na piśmie. Wyklucza się ważność poszczególnych warunków lub klauzul partnera, które odbiegają od niniejszych OWU lub je uzupełniają, nawet jeśli operator platformy nie zgłosił do nich zastrzeżeń.

 

02 Rejestracja i zawarcie umowy

2.1 Korzystanie z Marketplace wymaga rejestracji Partnera, w tym akceptacji niniejszych OWU. Rejestracja odbywa się wyłącznie online poprzez stronę internetową www.juna-pay.com lub w aplikacji na urządzenia mobilne ("Aplikacja"). Partner wypełnia formularz rejestracyjny w sposób pełny, staranny i zgodny z prawdą.

2.2 Rejestracja oznacza również akceptację Ogólnych Warunków Handlowych MANGOPAY S.A., Luksemburg ("MANGOPAY " www.mangopay.com) jako dostawcy usług płatniczych i dedified Germany UG ("dedified " www.dedified.com) jako dostawcy usług technicznych operatora platformy.

2.3 Rejestracja jako Partner jest możliwa tylko dla przedsiębiorców w rozumieniu § 14 BGB.

2.4 Po wysłaniu rejestracji partnerzy otrzymają na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą link do potwierdzenia rejestracji. Umowa zostanie zawarta pomiędzy Partnerem a Operatorem Platformy po aktywacji tego linku tylko wtedy, gdy Partner spełni warunki użytkowania. Przyjęcie wniosku o rejestrację może zostać odrzucone przez operatora platformy bez podania przyczyn.

 

03. obszar partnerski, brak aktywności

3.1 Po zakończeniu rejestracji na Rynku zostanie aktywowany osobisty obszar użytkownika Partnera ("Obszar Partnera"). Ponadto, po pomyślnym założeniu rachunku płatniczego u dostawcy usług płatniczych, Partner otrzyma dostęp do swojego rachunku płatniczego ("Rachunek płatniczy") za pośrednictwem Strefy Partnera w celu przetwarzania transakcji płatniczych. Partnerzy mogą uzyskać dostęp do swojego konta płatniczego za pomocą nazwy użytkownika i hasła za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej www.juna-pay.com. Nazwa użytkownika i hasło są ustalane przez samego Partnera w ramach procesu rejestracji. Operator platformy nie może zmieniać danych w strefie partnerskiej.

3.2 Operator platformy zapewnia przestrzeganie obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Szczegóły reguluje oświadczenie o ochronie danych osobowych, na które należy zwrócić uwagę w trakcie rejestracji.

3.3 Operator platformy może dezaktywować strefę partnerską w całości lub w części bez uprzedniego powiadomienia w następujących przypadkach:

  • Dezaktywacja leży w domniemanym interesie partnera (np. w przypadku bezprawnego wykorzystania przez osoby trzecie),
  • istnieją uzasadnione wątpliwości co do wywiązywania się przez partnera z jego zobowiązań umownych,
  • istnieje uzasadnione podejrzenie, że partner korzysta lub korzystał ze strefy partnerskiej w sposób niezgodny z prawem, tj. w celach nielegalnych lub niemoralnych, lub szkodzi operatorowi platformy, klientom lub innym osobom trzecim.

3.4 Partner zostanie niezwłocznie poinformowany o dezaktywacji. Dezaktywacja może być utrzymana do czasu ustania przyczyny dezaktywacji.

3.5 Jeśli Partner jest odpowiedzialny za przyczynę dezaktywacji, może zostać obciążony opłatami w wysokości do 50 EUR za dezaktywację i aktywację, jak również wszelkimi dalszymi kosztami Operatora Platformy. Partner ma możliwość udowodnienia, że wystąpiła mniejsza szkoda lub nie wystąpiła żadna szkoda lub wydatek; w tym przypadku opłata lub zwrot kosztów zostaną odpowiednio zmniejszone.

3.6 Jeżeli przez okres dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy nie można ustalić żadnej działalności Partnera w Strefie Partnerskiej, Operator Platformy ma prawo do naliczania opłat zgodnie z obowiązującą tabelą opłat. W przypadku braku kredytu na rachunkach płatniczych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, umowa może zostać rozwiązana.

 

04. obowiązki partnera

4.1 Zmiany danych osobowych lub związanych z firmą Partnera muszą być dokonywane niezwłocznie za pośrednictwem obszaru partnerskiego.

4.2 Partner zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich instrukcji bezpieczeństwa i innych obowiązków staranności zalecanych przez Operatora Platformy, w szczególności do ochrony wszystkich wykorzystywanych przez siebie urządzeń przed bezprawnym dostępem osób trzecich, do regularnego tworzenia kopii zapasowych danych w celu ochrony przed ich utratą oraz do starannego przechowywania danych dostępowych, haseł i PIN i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

4.3 Partner jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia operatora platformy w przypadku utraty danych dostępowych lub haseł lub innych oznak niewłaściwego korzystania z jego strefy partnerskiej. Alternatywnie, może on skontaktować się bezpośrednio z MANGOPAY.

 

05. opłaty

Korzystanie z targowiska oraz systemu JUNA-PAY Basic i JUNA-PAY Premium jest odpłatne. Opłaty są należne za transakcje płatnicze określone w zestawieniu opłat, które jest częścią niniejszych OWU.

 

B. JUNA-PAY Basic i JUNA-PAY Premium

06. transakcje płatnicze

6.1 Korzystanie z marketplace wymaga uczestnictwa w systemie płatności dostarczanym przez MANGOPAY. Transakcje płatnicze przeprowadzane są wyłącznie przez MANGOPAY. Wymaga to otwarcia rachunku płatniczego w MANGOPAY, w którym partnerzy muszą współpracować. Szczegóły zawarte są w warunkach umowy MANGOPAY, które należy zaakceptować podczas rejestracji. W otwarciu rachunku płatniczego partnerzy są wspierani przez dedyki, których warunki umowne również należy uznać.

6.2 Korzystanie z systemu JUNA-PAY Basic wymaga złożenia przez Partnera odrębnej deklaracji. Korzystanie podlega opłacie, opłaty ustalane są zgodnie z obowiązującym zestawieniem opłat.

6.3 Na żądanie, partnerzy będą identyfikować się z MANGOPAY w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, zgodnie z Warunkami Ogólnymi MANGOPAY. Wymagane dokumenty przesyła się za pośrednictwem aplikacji.

6.4 Rachunek płatniczy prowadzony jest w "UNA", tj. w Rynku euro określane jest jako UNA. Jeden UNA to jedno euro, jedna setna UNA to jeden eurocent. Salda kredytowe na rachunku płatniczym nie są oprocentowane.

6.5 MANGOPAY utrzymuje trzy konta dla każdego partnera. Rachunek prowizyjny, rachunek przedpłacony i rachunek rozliczeniowy. Płatności prowizyjne oparte na sprzedaży przez tego partnera na rynku są księgowane na konto prowizyjne. W przypadku uczestnictwa Partnera w JUNA-PAY Premium , wpłaty Partnera na poczet cashbacku są zaliczane na konto PrePaid, a przyznany cashback jest obciążany. Wszystkie pozostałe transakcje płatnicze partnera są księgowane na rachunku rozliczeniowym.

 

07 JUNA-PAY Premium

7.1 Korzystanie z systemu cashback JUNA-PAY Premium jest opcjonalne i wymaga odrębnego oświadczenia Partnera. Korzystanie podlega opłacie, opłaty ustalane są zgodnie z obowiązującym zestawieniem opłat.

7.2 Korzystając z JUNA-PAY Premium, Partner zobowiązuje się do przyznawania cashbacków klientom za transakcje bazowe, które zostaną określone przez Partnera. Cashback musi wynosić co najmniej 1,0% obrotu brutto z transakcji bazowej. Stawki cashback są publikowane w aplikacji i na stronie www.juna-pay.com. Jeżeli kwota cashback wynika z czterech lub więcej miejsc po przecinku, zostanie zaokrąglona w górę do czwartego miejsca po przecinku.

7.3 Cashback zostanie wypłacony natychmiast dla stacjonarnych transakcji podstawowych. W przypadku podstawowych transakcji online - po upływie ustawowych terminów odwołania. Wypłaty muszą osiągnąć co najmniej 1/100 UNA. Kwoty mniejsze niż 1/100 UNA są rejestrowane przez operatora platformy, wyświetlane klientowi i muszą zostać wypłacone, gdy tylko łączna kwota cashbacku przekroczy 1/100 UNA. Po zaksięgowaniu na rachunku płatniczym Partnera, cashback nie może być odzyskany, nawet jeśli transakcja bazowa zostanie cofnięta.

 

08. karty klienta

8.1 Partnerzy mogą uzyskać od Operatora Platformy karty klienta i rozdawać je potencjalnym klientom. Karty klienta mogą być wydawane w formie fizycznych kart klienta lub poprzez link zapraszający.

8.2 Partner może ponosić koszty przy zakupie kart lojalnościowych. Karty klienta nie są kartami płatniczymi.

 

09. Rozliczenie

9.1 Operator platformy udostępnia Partnerowi w strefie Partnera miesięczne zestawienie dokonanych z nim transakcji i poniesionych opłat.

9.2 Za pobranie i zanotowanie oświadczenia odpowiedzialny jest sam Partner.

9.3 Partner wyraźnie przyjmuje ugodę jako wiążącą, jeśli nie zgłosi sprzeciwu Operatorowi Platformy w ciągu czterech tygodni od jej udostępnienia w strefie partnerskiej.

9.4 Jeśli Partner ma siedzibę poza Niemcami, fakturowanie przez Operatora Platformy odbywa się bez podatku VAT. W takim przypadku Partner zastosuje procedurę odwrotnego obciążenia, wskaże odpowiednią usługę w deklaracji VAT i samodzielnie zapłaci poniesiony podatek VAT.

 

C. Inne przepisy

10. wartości niematerialne i prawne, materiały reklamowe i inne świadczenia

10.1 Wszystkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, nazwy domen itp. zarejestrowane lub nie) są własnością Operatora Platformy lub jego licencjodawcy.

10.2 Loga, znaki towarowe, teksty i inne treści na stronie internetowej www.juna-pay.com lub w aplikacji są chronione przez znaki towarowe i prawa autorskie. Partnerzy nie mogą wykorzystywać materiałów, treści lub znaków towarowych operatora platformy - w całości lub w części - w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób dla własnych celów, w szczególności nie mogą ich reprodukować, dystrybuować, sprzedawać, licencjonować, rozpowszechniać, kopiować, publikować, strumieniować, publicznie wykonywać lub wyświetlać, transmitować, odnawiać, modyfikować, edytować, tłumaczyć, adaptować lub w inny sposób wykorzystywać bez upoważnienia.

10.3 Wszystkie materiały prezentacyjne, reklamowe, szkoleniowe, filmowe itp. (w tym zdjęcia) operatora platformy lub spółki należącej do grupy są chronione prawem autorskim. Nie mogą być one wykorzystywane przez Partnera bez wyraźnej pisemnej zgody operatora platformy, zarówno w całości, jak i we fragmentach - niezależnie od formy - a w szczególności nie mogą być powielane, rozpowszechniane, udostępniane publicznie ani edytowane, chyba że jest to wyraźnie dozwolone na mocy niniejszych OWU lub zostały one udostępnione Partnerowi przez operatora platformy specjalnie w celach reklamowych.

10.4 Dobra niematerialne związane z platformą lub jej usługami, w szczególności oprogramowanie, pozostają u operatora platformy lub odpowiedniego właściciela praw. Partner otrzymuje niezbywalne i niewyłączne prawo do korzystania z tych praw zgodnie z umową na czas trwania rejestracji. Partnerowi nie przysługują żadne dalsze prawa.

10.5 Wszystkie bezpłatne materiały reklamowe i inne korzyści operatora platformy mogą zostać w każdej chwili odwołane ze skutkiem na przyszłość.

10.6 Partner nie może sprawiać wrażenia w kontaktach biznesowych, że działa w imieniu Operatora Platformy. Nie jest on uprawniony do podejmowania działań i/lub zaciągania zobowiązań w imieniu lub na rzecz operatora platformy. W szczególności Partner nie ma prawa odpowiadać na zapytania prasowe dotyczące Operatora Platformy lub spółek należących do grupy, produktów objętych umową, systemu dystrybucji lub innych usług w związku z niniejszą umową bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora Platformy. Partner jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Operatorowi Platformy wszelkich zapytań prasowych w tym kontekście.

10.7 Partner wyraża zgodę na włączenie przez Operatora Platformy do swojej strony internetowej i Aplikacji chronionych znaków, takich jak w szczególności logo firmy lub produktu lub usługi Partnera. Integracja służy nawiązaniu do Partnera i organizacji rynku. Partner wyraża również zgodę na tworzenie i publikowanie przez Operatora Platformy zdjęć lokalu (lokali) użytkowych Partnera lub filmów promocyjnych.

 

11. naruszenie umowy, odpowiedzialność i odszkodowanie

11.1 Partner usunie naruszenia postanowień umownych lub przepisów ustawowych bez zbędnej zwłoki po powzięciu o nich wiadomości, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od wezwania go do tego przez Operatora Platformy.

11.2 Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Operatora Platformy z powodu zawinionego naruszenia przez Partnera postanowień umownych lub przepisów ustawowych.

11.3 Partner zobowiązuje się zwolnić Operatora Platformy z odpowiedzialności w przypadku wystąpienia wobec Operatora Platformy przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z zawinionego naruszenia przez Partnera postanowień umownych lub przepisów ustawowych. W szczególności partner zobowiązuje się do poniesienia uzasadnionych i typowych kosztów, w szczególności kosztów adwokackich, kosztów sądowych i innych kosztów związanych z postępowaniem prawnym, które operator platformy zasadnie poniesie w związku z tym.

 

12. gwarancja

12.1 Operator platformy zobowiązuje się wobec partnera do prowadzenia targowiska zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i z należytą starannością oraz będzie zawsze dokładał starań, aby jego usługi były dostępne przez cały czas i bez problemów.

12.2 Operator platformy nie przejmuje żadnej gwarancji na ciągłe, nieprzerwane i bezproblemowe funkcjonowanie usług, jak na przykład na określone czasy i prędkości transmisji, stałą dostępność strony internetowej www.juna-pay.com, treści i usług stworzonych przez osoby trzecie lub innych partnerów lub możliwych do pobrania z nich, absolutną ochronę rynku przed nieuprawnionym dostępem, ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, wirusami, spamem, trojanami, atakami phishingowymi i innymi działaniami przestępczymi osób trzecich, jak również utratą danych w wyniku awarii.

12.3 W celu ewentualnego wdrożenia środków technicznych (serwer, ograniczenia pojemności, konserwacja, bezpieczeństwo, aktualizacje aplikacji itp.) operator platformy zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia usług.

12.4 Operator platformy nie gwarantuje zdolności kredytowej klientów, świadczenia przez nich usług ani wypełnienia zobowiązań wynikających z transakcji bazowej pomiędzy klientem a partnerem. Operator platformy nie gwarantuje również podłączenia określonej liczby klientów do targowiska.

 

13 Odpowiedzialność operatora platformy

13.1 Za szkody poniesione przez Partnera za pośrednictwem operatora platformy, przedstawiciela prawnego lub agenta zastępczego, operator platformy ponosi odpowiedzialność tylko za umyślne i rażące zaniedbanie. Z tego ograniczenia odpowiedzialności wyłączone są szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, jak również naruszenie obowiązków kardynalnych. Do obowiązków kardynalnych należą obowiązki, których naruszenie zagrażałoby odpowiedniemu celowi umowy i na których spełnieniu Partner może zatem zasadnie polegać.

13.2 Operator platformy nie ponosi odpowiedzialności i nie odpowiada ani za treść, dokładność, kompletność lub aktualność (w tym dostępność produktów i usług) ogłoszeń tworzonych przez partnerów, ani za zawarcie, wypełnienie lub wykonalność umowy zawartej za pośrednictwem marketplace pomiędzy partnerem a klientem. Operator platformy nie ponosi również odpowiedzialności za produkty i usługi oferowane na targowisku (z tytułu rękojmi, gwarancji, odszkodowania, odpowiedzialności za produkt lub innych przepisów ustawowych).

 

14. dyskrecja

Partner zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji poufnych, tajemnic produktów i projektów, o których dowiedział się w wyniku negocjacji umowy i realizacji umowy. Informacje poufne, tajemnice produktów i projektów to takie, które zostały oznaczone jako takie przez operatora platformy, nie są jeszcze publicznie znane lub doszły do wiedzy Partnera przez osoby trzecie z naruszeniem przepisów umownych lub ustawowych.

 

15. zarządzanie skargami, mediacja

15.1 Partnerzy mogą skontaktować się z kierownictwem ds. reklamacji operatora platformy telefonicznie, pisemnie lub w formie tekstowej w następujący sposób:

Pocztą: W4F GmbH,
Complaints Management,
Leopoldstraße 244, 80807 Munich, Niemcy

Za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@juna-pay.com

15.2 Reklamacje rozpatrywane są bezpłatnie. Partner otrzymuje pisemną informację drogą mailową, czy reklamacja może zostać rozpatrzona. Jeżeli reklamacja nie może być rozpatrzona, do informacji dołącza się uzasadnienie.

15.3 Jeżeli reklamacje Partnerów nie mogą być rozwiązane w sposób, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może zwrócić się o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Operator Platformy wyraża chęć współpracy z następującymi mediatorami w celu pozasądowego rozwiązywania sporów z Partnerami:

IHK MediationCentre
80323 Munich
E-mail: info@muenchen.ihk.de
Tel.: +49 (89) 5116-0

15.4 Operator Platformy pokryje uzasadnioną część kosztów wszelkich postępowań mediacyjnych. Wysokość rozsądnego udziału ustala się na podstawie propozycji mediatora, biorąc pod uwagę wszystkie istotne elementy danej sprawy, w szczególności zasadność poszczególnych roszczeń stron sporu, sposób postępowania stron oraz wielkość i siłę finansową stron w stosunku do siebie.

15.5 Postępowanie mediacyjne jest dobrowolne. Wszczęcie postępowania sądowego przed, w trakcie lub po zakończeniu postępowania mediacyjnego pozostaje bez zmian. Operator Platformy uczestniczy w dobrej wierze we wszelkich postępowaniach mediacyjnych inicjowanych przez Partnerów.

15.6 Na wniosek Partnera Operator Platformy sporządzi informację o funkcjonowaniu i skuteczności mediacji w odniesieniu do jego działań przed lub w trakcie mediacji.

 

16 Czas trwania i rozwiązanie umowy, konsekwencje rozwiązania umowy

16.1 Z zastrzeżeniem wszelkich zmian, niniejsze OWU będą obowiązywać przez czas nieokreślony.

16.2 Umowa wygasa automatycznie z chwilą śmierci Partnera, jeśli Partner jest osobą fizyczną posiadającą status przedsiębiorcy lub - w przypadku osoby prawnej - z chwilą jej wykreślenia z rejestru handlowego.

16.3 Partner może rozwiązać niniejsze Porozumienie w dowolnym momencie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Forma tekstowa jest wystarczająca.

16.4 Prawo obu stron do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku zaistnienia ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Za uzasadniony powód uważa się

16.4.1 dla operatora platformy w szczególności, jeżeli
(i) istnieją przesłanki wskazujące na to, że Partner korzysta z usług operatora platformy w celach sprzecznych z umową lub przepisami prawa;
(ii) właściwy sąd lub właściwy organ wyda operatorowi platformy prawomocny nakaz zaprzestania dalszego świadczenia usług na rzecz Partnera;
(iii) istnieją przesłanki wskazujące na to, że Partner podał nieprawidłowe lub niepełne informacje przy zawieraniu umowy;
(iv) Partner zalega z zapłatą lub wykonaniem świadczenia po kilkukrotnym upomnieniu;
(v) wymaga tego nadrzędny interes publiczny;
(vi) dokumenty i przesyłki są zwracane do Partnera z adnotacją "przeniesiony", "zmarł", "nie przyjęto", "nieznany" lub podobną, a Partner nie skoryguje błędnych danych w ciągu 30 dni od wezwania;
(vii) Partner nie wywiąże się ze swoich obowiązków wynikających z punktu 4 w wyznaczonym terminie, to samo lub porównywalnie zawinione naruszenie wystąpi ponownie w późniejszym czasie po naruszeniu obowiązku;
(viii) obszar Partnera zostanie dezaktywowany z przyczyn, za które odpowiada Partner, a przyczyna nie zostanie usunięta w ciągu 14 dni od otrzymania odpowiedniego wniosku;
(ix) wobec Partnera zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, otwarcie zostanie odrzucone z powodu braku majątku, Partner stanie się niewypłacalny lub w toku egzekucji zostanie złożone odpowiednie oświadczenie o niewypłacalności.

16.4.2. Uznaje się, że Partner ma uzasadniony powód w szczególności, gdy:
(i) Operator Platformy w sposób zawiniony dopuszcza się ciągłego istotnego naruszenia umowy i nie usuwa tego naruszenia pomimo pisemnego upomnienia z rozsądnym terminem wyznaczonym przez Partnera;
(ii) wobec Operatora Platformy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, otwarcie takiego postępowania zostanie odrzucone z powodu braku majątku, Operator Platformy stanie się niewypłacalny lub w toku egzekucji zostanie złożone odpowiednie oświadczenie o niewypłacalności.

16.5 W przypadku rozwiązania umowy strony wzajemnie uregulują swoje należności i zobowiązania wobec siebie. Wszystkie nieuregulowane zobowiązania strony w momencie rozwiązania umowy zostaną uregulowane natychmiast.

 

17 Zmiana OWU

17.1 Operator platformy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWU w dowolnym czasie, jeśli uzasadnia to uzasadniony interes operatora platformy. Zmiany są przekazywane partnerowi w odpowiedniej formie i uznaje się je za zatwierdzone po upływie 30 dni od wysłania, o ile nie zostanie zgłoszony sprzeciw. Jeśli partner sprzeciwi się zmianie, operator platformy ma prawo do prawidłowego rozwiązania stosunku umownego z okresem wypowiedzenia wynoszącym 10 dni roboczych. Forma tekstowa jest wystarczająca.

17.2 Partner akceptuje zmiany warunków umowy z powodów technicznych i operacyjnych, o ile są one korzystne dla partnera lub powodują jedynie nieznaczne zmniejszenie wydajności, bez naruszania istotnych treści stosunku umownego. Ponadto dopuszczalne są zmiany, które stają się konieczne w wyniku wymogów prawnych (np. GwG, prawo nadzorcze, prawo podatkowe itp.) lub nakazów sądowych.

 

18 Prawo właściwe i miejsce jurysdykcji

18.1 Niniejsze OWH podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu, z wyłączeniem jego norm kolizyjnych oraz z wyłączeniem prawa Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

18.2 Niewyłącznym miejscem jurysdykcji dla sporów w związku z niniejszymi OWU jest Monachium.

 

19. inne umowy

19.1 Partner wyraża zgodę, aby Operator Platformy komunikował się z Partnerem za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez publikację powiadomień na aktualnej stronie internetowej lub za pośrednictwem strefy dla Partnerów. Partner zobowiązuje się do założenia i utrzymywania swojego konta e-mail w taki sposób, aby zapewnić sobie wiedzę o każdej komunikacji.

19.2 Umowy dodatkowe, zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWU, postanowienia szczególne lub inne dokumenty umowne wymagają dla swej skuteczności prawnej formy tekstowej, z zastrzeżeniem surowszych przepisów ustawowych. Dotyczy to również odstąpienia od wymogu formy tekstowej.

19.3 Operator platformy wyraźnie zastrzega sobie prawo do zaangażowania osób trzecich w wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub do przekazania działalności gospodarczej w całości lub w części osobom trzecim. Ponadto operator platformy może przekazać umowę osobom trzecim bez zgody Partnera.

19.4 Partner może przenieść poszczególne lub wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na osoby trzecie wyłącznie za pisemną zgodą Operatora Platformy.

19.5 Niniejsze OWU zostały sporządzone w języku niemieckim. Język niemiecki jest miarodajny dla wszelkich interpretacji, które mogą być wymagane. Wszelkie tłumaczenia służą wyłącznie celom wyjaśniającym i nie są prawnie wiążące.

19.6 Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych OWU będzie nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień i wszystkich umów zawartych na podstawie niniejszych OWU. W miejsce nieważnego postanowienia wprowadza się ważne postanowienie, które odpowiada odpowiednio postanowieniu pierwotnemu. Dotyczy to odpowiednio luk prawnych.