Ogólne zasady i warunki

dla klientów (21.09.2022)

 

Ogólne zasady i warunki

Ważna uwaga: Obowiązuje tylko oryginalna wersja niemiecka. Przetłumaczone wersje służą wyłącznie do celów referencyjnych.

Spis treści.

Preambuła
01. Partnerzy umowy i zakres stosowania
02. Rejestracja i zawarcie umowy
03. Strefa klienta, brak aktywności
04. Obowiązki klienta
05. Opłaty
06. Transakcje płatnicze
07. Cashback
08. Karty klienta
09. Własność intelektualna, materiały reklamowe i inne świadczenia
10. Naruszenie umowy, odpowiedzialność i odszkodowanie
11. Gwarancja
12. Odpowiedzialność operatora platformy
13. Czas trwania i rozwiązanie umowy
14. Zmiana OWU
15. Prawo właściwe i miejsce jurysdykcji
16. Inne umowy

Preambuła

W4F GmbH (Work for Fintech), spółka zależna Fintech Payment Solutions Group, prowadzi elektroniczną platformę ("Marketplace"), którą sprzedawcy internetowi i stacjonarni oraz inni przedsiębiorcy ("Partnerzy") mogą wykorzystywać do sprzedaży towarów i usług. Poniższe Ogólne Warunki Handlowe ("OWU") regulują korzystanie z Marketplace przez klientów Partnerów ("Klienci").

Dla lepszej czytelności, dla nazw osobowych i rzeczowników osobowych na tej stronie używana jest forma męska. Odpowiednie terminy stosuje się zasadniczo do wszystkich płci w celu równego traktowania. Skrócona forma językowa służy wyłącznie celom redakcyjnym i nie oznacza wartościowania.

 

01. umawiające się strony i zakres stosowania

1.1 Stroną umowną Partnera jest W4F GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 Monachium ("Operator Platformy").

1.2 OWU mają zastosowanie do wszystkich klientów, którzy są nowo zarejestrowani od daty publikacji online wskazanej powyżej lub do istniejących klientów, którzy wyrazili zgodę na ich obowiązywanie.

1.3 Umowy dotyczące zakupu towarów i usług za pośrednictwem targowiska zawierane są wyłącznie bezpośrednio pomiędzy klientami a Partnerem. Ogłoszenia zamieszczane na targowisku w żadnym wypadku nie stanowią ofert operatora platformy. Operator platformy nie jest pośrednikiem ani przedstawicielem partnerów, ani kupującym czy sprzedającym towary i usługi oferowane na targowisku. Partnerzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść reklam na rynku, spełnienie ustawowych obowiązków w zakresie oznakowania, obowiązkowych ustawowych obowiązków w zakresie informacji i potwierdzeń w sprzedaży na odległość, obowiązku informowania o ustawowym prawie do odstąpienia od umowy oraz treści swoich warunków, jak również wszystkich innych obowiązków w związku z inicjowaniem, realizacją i rozliczaniem umów pomiędzy klientami a partnerami.

1.4 Ogólne warunki handlowe lub inne odbiegające warunki klienta obowiązują tylko wtedy, gdy operator platformy wyraźnie zaakceptował je na piśmie. Ważność poszczególnych warunków lub klauzul klienta, które odbiegają od niniejszych OWH lub je uzupełniają, jest wykluczona, nawet jeśli operator platformy nie zgłosił wobec nich sprzeciwu.

 

02 Rejestracja i zawarcie umowy

Korzystanie z targowiska wymaga rejestracji klienta, w tym akceptacji niniejszych OWU. Rejestracja Klienta odbywa się wyłącznie online poprzez stronę internetową www.juna-pay.com lub w aplikacji na urządzenia mobilne ("Aplikacja"). Klient wypełnia formularz rejestracyjny w sposób kompletny, staranny i zgodny z prawdą. Wszystkie wpisy mogą być poprawiane w dowolnym momencie do momentu zakończenia rejestracji.

  •  Rejestracja oznacza również akceptację ogólnych warunków dostawcy usług płatniczych, MANGOPAY S.A. Luxembourg ("MANGOPAY", www.mangopay.com) i dedified Germany UG ("dedified", www.dedified.com) jako dostawcy usług technicznych operatora platformy.
  •  Do rejestracji uprawnione są osoby prawne oraz osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
  •  Po wysłaniu rejestracji klienci otrzymują na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą link do potwierdzenia rejestracji. Po otrzymaniu linku dochodzi do zawarcia umowy między klientem a operatorem platformy, jeśli klient spełni warunki korzystania. Przyjęcie wniosku o rejestrację może zostać odrzucone przez operatora platformy bez podania przyczyn.

   

  03. strefa klienta, bezczynność

  3.1 Po zakończeniu rejestracji na Rynku zostanie aktywowana osobista strefa użytkownika ("Strefa Klienta"). Ponadto po pomyślnym założeniu konta płatniczego u dostawcy usług płatniczych klient otrzyma dostęp do swojego konta płatniczego ("konto płatnicze") za pośrednictwem strefy klienta w celu przetwarzania transakcji płatniczych. Klienci mogą uzyskać dostęp do swojego Rachunku Płatniczego za pomocą nazwy użytkownika i hasła za pośrednictwem Aplikacji lub strony internetowej www.juna-pay.com. Nazwa użytkownika i hasło są ustalane przez klienta podczas procesu rejestracji. Operator platformy nie może zmieniać danych w obszarze klienta.

  3.2 Operator platformy zapewnia przestrzeganie obowiązujących ustawowych przepisów o ochronie danych. Szczegóły reguluje oświadczenie o ochronie danych osobowych, na które należy zwrócić uwagę w trakcie rejestracji.

  3.3 Operator platformy może dezaktywować strefę klienta w całości lub w części bez uprzedniego powiadomienia w następujących przypadkach:

  • Dezaktywacja leży w domniemanym interesie klienta (np. w przypadku nadużycia przez osoby trzecie),
  • istnieją uzasadnione wątpliwości co do przestrzegania przez klienta zobowiązań umownych lub
  • istnieje podejrzenie, że klient nadużywa lub nadużył strefy klienta, tj. w celach nielegalnych lub niemoralnych, w szczególności bezprawnie szkodzi operatorowi platformy, partnerowi lub innym osobom trzecim.

  3.4 Powody zablokowania przez MANGOPAY konta płatniczego pozostają bez zmian.

  •  Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o dezaktywacji. Operator platformy da klientowi możliwość wyeliminowania przyczyn, które powodują konieczność dezaktywacji. Dezaktywacja może być utrzymana do czasu, gdy przyczyna dezaktywacji przestanie mieć zastosowanie.
  •  Jeśli klient jest odpowiedzialny za przyczynę dezaktywacji, może zostać obciążony opłatami w wysokości do 50 EUR za dezaktywację i aktywację, a także innymi kosztami poniesionymi przez operatora platformy w związku z dezaktywacją. Klient ma możliwość udowodnienia wystąpienia mniejszej szkody lub braku wydatków; w tym przypadku opłata lub zwrot kosztów zostaną odpowiednio zmniejszone.
  • Jeżeli nie można stwierdzić żadnej aktywności klienta w strefie klienta przez okres dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, operator platformy jest uprawniony do pobierania opłat zgodnie z obowiązującą tabelą opłat. W przypadku braku kredytu na rachunkach płatniczych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, umowa może zostać rozwiązana.

    

   04. obowiązki klienta

   4.1 Zmiany danych klienta muszą być dokonywane niezwłocznie poprzez strefę klienta.

   4.2 Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich instrukcji bezpieczeństwa i innych obowiązków staranności zalecanych przez operatora platformy, w szczególności do ochrony wszystkich urządzeń wykorzystywanych przez niego do korzystania z targowiska przed bezprawnym dostępem osób trzecich, regularnego tworzenia kopii zapasowych danych w celu ochrony przed ich utratą oraz do starannego przechowywania danych dostępowych, haseł i PIN-u oraz nieprzekazywania ich osobom trzecim.

   4.3 Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia operatora platformy w przypadku utraty danych dostępowych lub haseł lub innych oznak niewłaściwego korzystania z jego strefy klienta. Alternatywnie, może on skontaktować się bezpośrednio z MANGOPAY.

    

   05. opłaty

   Korzystanie z targowiska jest dla klientów bezpłatne. Jeśli pobierane są opłaty, są one określone w zestawieniu opłat, które jest częścią niniejszych OWU.

    

   06. transakcje płatnicze

   6.1 Korzystanie z marketplace wymaga uczestnictwa w systemie płatności dostarczanym przez MANGOPAY. Transakcje płatnicze przeprowadzane są wyłącznie przez MANGOPAY. Wymaga to otwarcia rachunku płatniczego w MANGOPAY, w którym klienci muszą współpracować. Szczegóły znajdziesz w Ogólnych Warunkach Handlowych MANGOPAY, które muszą być zaakceptowane podczas rejestracji. W otwarciu rachunku płatniczego klienci są wspierani przez dedyki, których warunki umowne również należy uznać.

   6.2 Na żądanie, klienci powinni zidentyfikować się w MANGOPAY dla celów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Wymagane dokumenty należy przesłać za pośrednictwem aplikacji.

   6.3 Rachunek płatniczy prowadzony jest w "UNA", tj. w Rynku euro określane jest jako UNA. Jeden UNA to jedno euro, jedna setna UNA to jeden eurocent. Salda kredytowe na rachunku płatniczym nie są oprocentowane.

    

   07. cashback

   7.1 Korzystanie z marketplace i dokonywanie transakcji płatniczych umożliwia udział w systemie cashback. Cashback można pobierać tylko od tych partnerów, którzy to oferują. Partnerzy uczestniczący w programie oraz wysokość cashbacku są publikowane w aplikacji oraz na stronie internetowej www.juna-pay.com. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec operatora platformy z tytułu wypłaty cashbacku. Operator platformy nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za przyznanie cashbacku i jego wysokość.

   7.2 Cashback obliczany jest w systemie UNA (patrz punkt 6.3). Warunkiem zaliczenia UNA jest zawarcie kwalifikującej się do cashback transakcji bazowej z partnerem, który uczestniczy w procedurze cashback. Cashback wynosi co najmniej 1% ceny brutto towaru lub usługi zakupionej przez klienta u partnera. Kwoty mniejsze niż 1/100 UNA są rejestrowane w obszarze klienta, ale są uznawane na rachunku płatniczym dopiero wtedy, gdy sumują się do co najmniej 0,01 UNA.

   7.3 Kredyt udzielany jest niezwłocznie po dokonaniu transakcji bazowej w handlu detalicznym stacjonarnym z zastrzeżeniem minimalnej kwoty w pkt 6.2 zdanie 4. W przypadku transakcji bazowej w handlu internetowym, cashback jest najpierw tymczasowo rejestrowany w strefie klienta i oznaczony jako "zaległy" do momentu ostatecznego zaksięgowania.

   7.4 Jeżeli na rachunku płatniczym klienta widnieje uznanie, klient ma do niego prawo również w przypadku odwrócenia transakcji bazowej.

   7.5 Kwoty na koncie płatniczym klienta mogą być, według uznania klienta, wykorzystane do zakupów na rynku, przelane na konto płatnicze innych klientów lub na konto klienta w jego banku domowym. Za przelewy na rzecz innych klientów oraz za wypłaty mogą być pobierane opłaty zgodnie z aktualnym zestawieniem opłat. Przelewy mogą być przyjmowane i realizowane tylko od równowartości 0,01 euro.

    

   8. karty lojalnościowe

   8.1 Klienci mogą otrzymywać od Partnera karty klienta. Karty klienta można uzyskać w formie fizycznych kart klienta lub poprzez link zapraszający.

   8.2 Cashback może być również pobierany za pomocą kart klienta. Płatność jest jednak możliwa tylko poprzez strefę klienta za pośrednictwem aplikacji. Karty klienta nie są kartami płatniczymi.

    

   9. wartości niematerialne i prawne, materiały reklamowe i inne świadczenia

   9.1 Wszystkie prawa własności intelektualnej związane z Platformą lub jej Usługami (w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, nazwy domen itp. zarejestrowane lub nie) są własnością Operatora Platformy lub jego licencjodawców.

   9.2 Loga, znaki towarowe, teksty i inne treści na stronie internetowej www.juna-pay.com lub w aplikacji są chronione przez znaki towarowe i prawa autorskie. Klienci nie mogą wykorzystywać materiałów, treści ani znaków towarowych operatora platformy - w całości lub w części - w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób dla własnych celów, w szczególności nie mogą ich reprodukować, dystrybuować, sprzedawać, licencjonować, rozpowszechniać, kopiować, publikować, przesyłać strumieniowo, publicznie wykonywać lub wyświetlać, transmitować, odnawiać, modyfikować, edytować, tłumaczyć, adaptować lub w inny sposób wykorzystywać bez upoważnienia.

   9.3 Wszystkie materiały prezentacyjne, reklamowe, szkoleniowe, filmowe itp. (w tym zdjęcia) operatora platformy lub spółki należącej do grupy są chronione prawem autorskim. Nie mogą być one wykorzystywane przez klienta bez wyraźnej pisemnej zgody operatora platformy w całości lub we fragmentach w jakiejkolwiek formie, w szczególności nie mogą być powielane, rozpowszechniane, udostępniane publicznie lub edytowane, chyba że jest to wyraźnie dozwolone na mocy niniejszych OWU.

   9.4 Wszelkie dobra niematerialne związane z usługami platformy, w szczególności oprogramowanie, pozostają własnością operatora platformy lub odpowiedniego właściciela praw. Klient otrzymuje niezbywalne i niewyłączne prawo do korzystania z tych praw zgodnie z umową na czas jej rejestracji. Klientowi nie przysługują żadne dalsze prawa.

    

   10. naruszenie umowy, odpowiedzialność i odszkodowanie

   10.1 Klient jest zobowiązany do usunięcia naruszeń postanowień umowy lub obowiązkowych przepisów ustawowych niezwłocznie po powzięciu o nich wiadomości, najpóźniej jednak w ciągu 14 dni od wezwania go do tego przez operatora platformy.

   10.2 Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez operatora platformy z powodu zawinionego naruszenia przez klienta postanowień umowy lub przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego.

   10.3 Klient zobowiązuje się zwolnić operatora platformy z odpowiedzialności w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec operatora platformy w związku z zawinionym naruszeniem przez klienta postanowień umownych lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności klient zobowiązuje się do zwrotu uzasadnionych i typowych kosztów, w szczególności honorariów adwokackich, kosztów sądowych i innych kosztów związanych z postępowaniem prawnym, które operator platformy zasadnie ponosi w tym kontekście.

    

   11. gwarancja

   11.1 Operator platformy zobowiązuje się wobec klienta do prowadzenia targowiska zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i z należytą starannością oraz będzie zawsze dążył do zapewnienia bezbłędnej dostępności swoich usług w każdym czasie.

   11.2 Operator platformy nie przejmuje żadnej gwarancji na ciągłe, nieprzerwane i bezproblemowe funkcjonowanie swoich usług, jak na przykład na określone czasy i prędkości transmisji, stałą dostępność strony internetowej www.juna-pay.com, treści i usług stworzonych przez osoby trzecie lub klientów lub możliwych do pobrania z nich, absolutną ochronę swojego rynku przed nieuprawnionym dostępem, ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, wirusami, spamem, trojanami, atakami phishingowymi i innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich, jak również utratą danych w wyniku awarii.

   11.3 W celu realizacji środków technicznych (serwer, limity pojemności, konserwacja, bezpieczeństwo, aktualizacje aplikacji itp.) operator platformy zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia swoich usług. Nie stanowi to jednak wady.

   11.4 Operator platformy nie gwarantuje zdolności kredytowej partnerów, świadczenia przez nich usług ani wypełnienia zobowiązań wynikających z transakcji bazowej pomiędzy klientem a partnerem. Operator platformy nie gwarantuje również, że określona liczba partnerów jest podłączona do rynku.

    

   12 Odpowiedzialność operatora platformy

   12.1 W przypadku szkód wyrządzonych klientowi przez operatora platformy, przedstawiciela prawnego lub pełnomocnika, operator platformy ponosi odpowiedzialność tylko za umyślne i rażące zaniedbanie. Z tego ograniczenia odpowiedzialności wyłączone są szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, jak również naruszenia obowiązków kardynalnych. Zobowiązania kardynalne obejmują zobowiązania, których naruszenie zagrażałoby odpowiedniemu celowi umowy i na których spełnienie klient może zatem zasadnie liczyć.

   12.2 Operator platformy nie ponosi odpowiedzialności i nie odpowiada ani za treść, dokładność, kompletność lub aktualność (w tym dostępność produktów i usług) ogłoszeń tworzonych przez partnerów, ani za zawarcie, wypełnienie lub wykonalność umowy zawartej za pośrednictwem marketplace pomiędzy partnerem a klientem. Operator platformy nie ponosi również odpowiedzialności za produkty i usługi oferowane na targowisku (z tytułu rękojmi, gwarancji, odszkodowania, odpowiedzialności za produkt lub innych przepisów ustawowych).

    

   13 Czas trwania i rozwiązanie umowy

   13.1 Niniejsze OWU obowiązują na czas nieokreślony z zastrzeżeniem ich zmiany.

   13.2 Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w następujących przypadkach:

   • ze śmiercią klienta,
   • z rozwiązaniem firmy klienta,
   • lub po rozwiązaniu umowy o konto płatnicze z MANGOPAY.

   13.3 Klient może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia na piśmie do końca miesiąca.

   13.4 Prawo obu stron do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku zaistnienia ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Uznaje się, że operator platformy ma dobry powód, w szczególności jeżeli

   • istnieją przesłanki, że klient korzysta z usług operatora platformy w celach sprzecznych z umową;
   • właściwy sąd lub organ wydaje prawomocny nakaz operatorowi platformy, aby nie kontynuował świadczenia usług na rzecz klienta;
   • istnieją powody, by sądzić, że klient podał nieprawidłowe lub niepełne informacje przy zawieraniu umowy;
   • klient jest w zwłoce z płatnością lub wykonaniem wobec operatora platformy po dwóch monitach.

   Dla klienta ważny powód istnieje, jeśli

   • zlecenia płatnicze nie są wykonywane bez podania przyczyn, lub
   • oświadczenia okażą się błędne i nie zostaną skorygowane na żądanie w ciągu 10 dni od wysłania żądania.

   14 Zmiana OWU

   14.1 Operator platformy ma prawo do zmiany i uzupełnienia niniejszych OWU w dowolnym czasie. Zmiany i uzupełnienia mogą być dokonywane w szczególności w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa lub wprowadzenia zmian w zakresie usług objętych umową. Operator platformy powiadomi klientów o zmienionych lub uzupełnionych OWU na piśmie lub w formie elektronicznej co najmniej trzydzieści (30) dni przed ich wejściem w życie. Zmienione lub uzupełnione OWU wchodzą w życie, jeśli klient nie sprzeciwi się im na piśmie w wyżej wymienionym terminie lub zaakceptuje zmienione OWU poprzez dalsze korzystanie ze strefy klienta. Operator platformy osobno wskazuje klientowi te konsekwencje w ramach powiadomienia. W przypadku terminowego sprzeciwu klienta wobec zmiany lub uzupełnienia, operator platformy jest uprawniony do prawidłowego wypowiedzenia umowy z okresem wypowiedzenia wynoszącym 10 dni bankowych. Inne prawa do wypowiedzenia pozostają przez to nienaruszone. W przypadku zmian w ogólnych warunkach MANGOPAY, zastosowanie mają regulacje w nich zawarte.

   14.2 Ponadto klient zaakceptuje zmiany OWU z przyczyn technicznych i operacyjnych, o ile są one korzystne dla klienta lub powodują jedynie nieznaczne zmniejszenie wydajności, bez naruszenia istotnych postanowień stosunku umownego.

    

   15 Prawo właściwe i miejsce jurysdykcji

   15.1 Niniejsze OWH podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu, z wyłączeniem jego norm kolizyjnych oraz z wyłączeniem prawa Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

   15.2 Miejsce właściwości sądu ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

    

   16. inne umowy

   16.1 Klient wyraża zgodę, aby operator platformy komunikował się z klientem za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez publikację ogłoszeń na aktualnej stronie internetowej. Klient zobowiązuje się do założenia i utrzymywania swojego konta e-mail w taki sposób, aby zapewnić potwierdzenie każdej komunikacji.

   16.2 Umowy dodatkowe, zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWU, postanowienia szczególne lub inne dokumenty umowne wymagają dla swej skuteczności prawnej formy tekstowej, z zastrzeżeniem surowszych przepisów ustawowych. Dotyczy to również odstąpienia od wymogu formy tekstowej.

   16.3 Operator platformy wyraźnie zastrzega sobie prawo do zaangażowania osób trzecich w wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub do przekazania działalności gospodarczej w całości lub w części osobom trzecim. Ponadto operator platformy może przekazać umowę osobom trzecim bez zgody klienta.

   16.4 Klient może przenieść poszczególne lub wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osoby trzecie wyłącznie za pisemną zgodą operatora platformy.

   16.5 Niniejsze OWU zostały sporządzone w języku niemieckim. Język niemiecki jest miarodajny dla wszelkich interpretacji, które mogą być wymagane. Wszelkie tłumaczenia służą wyłącznie celom wyjaśniającym i nie są prawnie wiążące.

   16.6 Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych OWU będzie nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień oraz wszystkich umów zawartych na podstawie niniejszych OWU. W miejsce nieważnego postanowienia wprowadza się ważne postanowienie, które odpowiada odpowiednio postanowieniu pierwotnemu. Dotyczy to odpowiednio luk prawnych.