Algemene voorwaarden

voor partners (21.09.2022)

 

Algemene voorwaarden

Belangrijke opmerking: Alleen de originele Duitse versie is bindend. De vertaalde versies zijn uitsluitend bedoeld als referentie.

Inhoudsopgave

A. Algemene bepalingen
01. Toepassingsgebied en contractuele partners
02. Registratie en sluiting van het contract
03. Partnergebied, inactiviteit
04. Plichten van de partner
05. Vergoedingen

B. JUNA-PAY Basic en JUNA-PAY Premium
06. betalingsverrichtingen
07. JUNA-PAY premie
08. klantenkaarten
09. facturering

C. Andere bepalingen
10. intellectuele eigendom, reclamemateriaal en andere voordelen
11. contractbreuk, aansprakelijkheid en vrijwaring
12. garantie
13. aansprakelijkheid van de platformexploitant
14. vertrouwelijkheid
15. klachtenbehandeling, bemiddeling
16. duur en beëindiging van de overeenkomst, gevolgen van de beëindiging
17 Wijziging van de AV
18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19. andere overeenkomsten

Preambule

W4F GmbH (Work for Fintech), een onderneming van de Fintech Payment Solutions Group, exploiteert een elektronisch platform ("Marketplace") dat online handelaren, kantoorhouders en andere bedrijven en instellingen ("Partners") gebruiken om goederen en diensten te verkopen aan klanten ("Klanten"). De volgende Algemene Voorwaarden ("AV") regelen het gebruik van de marktplaats door de Partners.

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen gelden in beginsel voor alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De verkorte vorm van de taal is alleen om redactionele redenen en impliceert geen waardering.

 

A. Algemene bepalingen

01. overeenkomstsluitende partijen en toepassingsgebied

1.1 De contractuele partner van de Partner is W4F GmbH (staat voor "Work for Fintech"), Leopoldstraße 244, 80807 München ("Platform Operator").

1.2 De AV zijn van toepassing op alle Partners die vanaf de bovengenoemde datum van online publicatie zijn geregistreerd of reeds bestaande Partners die met de geldigheid ervan hebben ingestemd.

1.3 Contracten voor de aankoop van goederen en diensten via de marktplaats worden uitsluitend rechtstreeks gesloten tussen de Partner en zijn klanten. De op de marktplaats gepubliceerde advertenties vormen in geen geval aanbiedingen van de platformexploitant. De beheerder van het platform is noch makelaar, noch vertegenwoordiger van de partners, noch koper of verkoper van de op de marktplaats aangeboden goederen en diensten. De partners zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties op de marktplaats, de nakoming van de wettelijke etiketteringsverplichtingen, de verplichte wettelijke informatie- en bevestigingsverplichtingen bij verkoop op afstand, de informatieplicht betreffende het wettelijke herroepingsrecht en de inhoud van hun algemene voorwaarden alsmede alle overige verplichtingen in verband met het aangaan, uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten tussen klanten en partners.

1.4 Algemene voorwaarden of andere afwijkende voorwaarden van de Partner zijn slechts van toepassing indien de platformexploitant deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De geldigheid van afzonderlijke voorwaarden of clausules van de partner die afwijken van of een aanvulling vormen op deze AV is uitgesloten, zelfs indien de platformexploitant daartegen geen bezwaar heeft gemaakt.

 

02 Registratie en sluiting van het contract

2.1 Gebruik van de Marktplaats vereist registratie van de Partner inclusief aanvaarding van deze AV. Registratie vindt uitsluitend online plaats via de website www.juna-pay.com of op de app voor mobiele apparaten ("App"). De Partner zal het registratieformulier volledig, zorgvuldig en naar waarheid invullen.

2.2 De registratie houdt tevens de aanvaarding in van de algemene voorwaarden van MANGOPAY S.A., Luxemburg ("MANGOPAY " www.mangopay.com) als betalingsdienstaanbieder en dedified Germany UG ("dedified " www.dedified.com) als technische dienstverlener van de platformexploitant.

2.3 Registratie als Partner is alleen mogelijk voor ondernemers in de zin van § 14 BGB.

2.4 Na verzending van hun inschrijving ontvangen de partners een e-mail op het door hen opgegeven e-mailadres, waarin een link is opgenomen om de inschrijving te bevestigen. Tussen de Partner en de Platform Operator komt bij activering van deze koppeling alleen een overeenkomst tot stand indien de Partner aan de gebruiksvoorwaarden voldoet. De aanvaarding van de registratieaanvraag kan door de platformexploitant zonder opgave van redenen worden geweigerd.

 

03. partnergebied, inactiviteit

3.1 Na voltooiing van de registratie wordt de persoonlijke gebruikersruimte van de Partner ("Partnerruimte") op de Marktplaats geactiveerd. Bovendien krijgt de Partner, na het succesvol instellen van de betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder, via de Partnerzone toegang tot zijn betaalrekening ("Betaalrekening") voor de verwerking van betalingstransacties. Partners hebben toegang tot hun betaalrekening met hun gebruikersnaam en wachtwoord via de app of via de website www.juna-pay.com. De gebruikersnaam en het wachtwoord worden door de Partner zelf bepaald als onderdeel van het registratieproces. De platformexploitant kan geen gegevens in het partnergebied wijzigen.

3.2 De platformbeheerder ziet toe op de naleving van de verplichtingen van de algemene verordening gegevensbescherming. De details worden geregeld in de verklaring inzake gegevensbescherming, waarvan kennis moet worden genomen tijdens de registratie.

3.3 In de volgende gevallen kan de platformexploitant het partnergebied zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk deactiveren:

  • Deactivering is in het veronderstelde belang van de partner (bijv. bij onrechtmatig gebruik door derden),
  • er redelijke twijfel bestaat over de naleving van de contractuele verplichtingen door de partner,
  • er een redelijk vermoeden bestaat dat de partner het partnergebied op illegale wijze gebruikt of heeft gebruikt, d.w.z. voor illegale of immorele doeleinden, of de platformexploitant, klanten of andere derden schade berokkent.

3.4 De Partner wordt onverwijld van een deactivering in kennis gesteld. De deactivering kan worden gehandhaafd totdat de reden voor de deactivering niet langer van toepassing is.

3.5 Indien de Partner verantwoordelijk is voor de reden van de deactivering, kan hem een vergoeding van maximaal 50 euro in rekening worden gebracht voor de deactivering en activering alsmede voor eventuele verdere kosten van de Platform Operator. De Partner heeft de mogelijkheid te bewijzen dat er minder of geen schade of kosten zijn ontstaan; in dat geval wordt de vergoeding of de kostenvergoeding dienovereenkomstig verminderd.

3.6 Indien gedurende een periode van meer dan 12 opeenvolgende maanden geen activiteiten van de Partner in het Partnergebied kunnen worden vastgesteld, is de Platform Operator gerechtigd vergoedingen in rekening te brengen overeenkomstig de toepasselijke vergoedingentabel. Indien gedurende meer dan 12 maanden geen krediet beschikbaar is op de betaalrekeningen, kan het contract worden opgezegd.

 

04. plichten van de partner

4.1 Wijzigingen in persoonlijke of bedrijfsgerelateerde gegevens van de Partner moeten onmiddellijk via de Partnerzone worden doorgegeven.

4.2 De Partner zal alle veiligheidsinstructies en andere door de Platform Operator aanbevolen zorgplichten naleven, met name om alle door hem gebruikte apparaten te beschermen tegen onrechtmatige toegang door derden, om regelmatig een back-up te maken van gegevens ter bescherming tegen gegevensverlies en om toegangsgegevens, wachtwoorden en PIN-code zorgvuldig op te slaan en niet aan derden door te geven.

4.3 De partner is verplicht de platformexploitant onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van verlies van toegangsgegevens of wachtwoorden of andere tekenen van misbruik van zijn partnerruimte. Hij kan ook rechtstreeks contact opnemen met MANGOPAY.

 

05. kosten

Aan het gebruik van de marktplaats en het JUNA-PAY Basic en JUNA-PAY Premium systeem zijn kosten verbonden. Vergoedingen zijn verschuldigd voor de betalingstransacties die zijn gespecificeerd in het overzicht van vergoedingen, dat deel uitmaakt van deze AV.

 

B. JUNA-PAY Basic en JUNA-PAY Premium

06. betalingsverrichtingen

6.1 Het gebruik van de marktplaats vereist deelname aan het door MANGOPAY aangeboden betalingssysteem. De betalingstransacties worden uitsluitend door MANGOPAY uitgevoerd. Dit vereist de opening van een betaalrekening bij MANGOPAY, waarbij de partners moeten samenwerken. Details zijn opgenomen in de contractuele voorwaarden van MANGOPAY, die bij inschrijving moeten worden aanvaard. Bij de opening van de betalingsrekening worden de partners bijgestaan door dedified, waarvan de contractuele voorwaarden ook moeten worden erkend.

6.2 Het gebruik van het JUNA-PAY Basic-systeem vereist een afzonderlijke verklaring van de partner. Het gebruik is onderworpen aan een vergoeding, de vergoedingen worden vastgesteld volgens het geldende tarievenoverzicht.

6.3 Op verzoek zullen partners zich bij MANGOPAY identificeren voor antiwitwasdoeleinden in overeenstemming met de algemene voorwaarden van MANGOPAY. De vereiste documenten worden via de app geüpload.

6.4 De Betaalrekening wordt bijgehouden in "UNA", d.w.z. op de Marktplaats worden euro's aangeduid als UNA. Eén UNA is één euro, één honderdste van een UNA is één eurocent. Over tegoeden op de betaalrekening wordt geen rente berekend.

6.5 MANGOPAY onderhoudt drie rekeningen voor elke partner. Een provisierekening, een vooruitbetaalde rekening en een vereffeningsrekening. Commissiebetalingen op basis van verkopen door deze partner op de marktplaats worden op de commissierekening geboekt. Als de partner deelneemt aan JUNA-PAY Premium , worden de stortingen van de partner voor de cashback bijgeschreven op de PrePaid-rekening en wordt de toegekende cashback gedebiteerd. Alle andere betalingstransacties van de partner worden op de clearingrekening geboekt.

 

07 JUNA-PAY Premium

7.1 Het gebruik van het cashbacksysteem JUNA-PAY Premium is optioneel en vereist een aparte verklaring van de Partner. Het gebruik is onderworpen aan een vergoeding, de vergoedingen worden vastgesteld volgens het geldende tarievenoverzicht.

7.2 Door het gebruik van JUNA-PAY Premium verplicht de partner zich tot het toekennen van cashbacks aan klanten voor de door de partner te bepalen onderliggende transacties. De cashback moet ten minste 1,0% van de bruto-omzet van de onderliggende transactie bedragen. De cashbacktarieven worden gepubliceerd in de app en op de website www.juna-pay.com. Als een cashbackbedrag vier of meer decimalen telt, wordt het naar boven afgerond op de vierde decimaal.

7.3 De cashback wordt onmiddellijk uitbetaald voor stationaire basistransacties. In het geval van online basistransacties, na het verstrijken van eventuele wettelijke herroepingstermijnen. De betalingen moeten ten minste 1/100 UNA bedragen. Bedragen kleiner dan 1/100 UNA worden door de platformbeheerder geregistreerd, aan de klant getoond en moeten worden uitbetaald zodra het totale bedrag van de cashback 1/100 UNA overschrijdt. Zodra de cashback op de betaalrekening van de Partner is bijgeschreven, kan deze niet meer worden teruggevorderd, zelfs niet als de onderliggende transactie wordt teruggedraaid.

 

08. klantenkaarten

8.1 Partners kunnen klantenkaarten verkrijgen van de Platform Operator en deze uitdelen aan potentiële klanten. Klantenkaarten kunnen worden uitgegeven in de vorm van fysieke klantenkaarten of via een uitnodigingslink.

8.2 Aan de aanschaf van klantenkaarten kunnen voor de Partner kosten verbonden zijn. Klantenkaarten zijn geen betaalkaarten.

 

09. Verrekening

9.1 De platformbeheerder verstrekt de Partner maandelijks een overzicht in het Partner-gedeelte van de met hem verrichte transacties en de gemaakte kosten.

9.2 De Partner is zelf verantwoordelijk voor het opvragen en kennisnemen van de verklaring.

9.3 De Partner aanvaardt de schikking uitdrukkelijk als bindend indien hij niet binnen vier weken na het beschikbaar stellen ervan in het Partnergebied bezwaar maakt bij de Platform Operator.

9.4 Indien de Partner buiten Duitsland gevestigd is, geschiedt de facturering door de Platform Operator zonder BTW. In dat geval past de partner de verleggingsregeling toe, vermeldt hij een overeenkomstige dienst in zijn btw-aangifte en betaalt hij de eventueel ontstane btw zelfstandig.

 

C. Andere bepalingen

10. immateriële activa, reclamemateriaal en andere voordelen

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten, patenten, handelsmerken, domeinnamen etc., al dan niet geregistreerd) zijn eigendom van de Platform Operator of zijn licentiegever.

10.2 Logo's, handelsmerken, teksten en andere inhoud op de website www.juna-pay.com of op de app zijn beschermd door handelsmerk en auteursrecht. Partners mogen materialen, inhoud of handelsmerken van de platformexploitant - geheel of gedeeltelijk - in geen enkele vorm of op geen enkele wijze voor eigen doeleinden gebruiken, in het bijzonder niet reproduceren, distribueren, verkopen, in licentie geven, verspreiden, kopiëren, publiceren, streamen, publiekelijk uitvoeren of weergeven, doorgeven, vernieuwen, wijzigen, bewerken, vertalen, aanpassen of anderszins gebruiken zonder toestemming.

10.3 Alle presentatie-, reclame-, opleidings- en filmmateriaal enz. (inclusief foto's) van de platformexploitant of een onderneming die deel uitmaakt van de groep zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij mogen door de Partner zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de platformexploitant noch in hun geheel noch in uittreksels - ongeacht de vorm - worden gebruikt en in het bijzonder niet worden verveelvoudigd, verspreid, openbaar toegankelijk gemaakt of bewerkt, tenzij dit volgens deze AV uitdrukkelijk is toegestaan of zij door de platformexploitant specifiek voor reclamedoeleinden aan de Partner ter beschikking zijn gesteld.

10.4 De met het platform of zijn diensten verbonden immateriële goederen, met name de software, blijven eigendom van de platformexploitant of van de respectieve rechthebbende. De Partner krijgt een niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht om deze rechten overeenkomstig het contract te gebruiken voor de duur van zijn inschrijving. De partner kan geen verdere rechten doen gelden.

10.5 Alle gratis reclamemateriaal en andere voordelen van de platformbeheerder kunnen te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

10.6 De Partner mag in het zakelijk verkeer niet de indruk wekken dat hij namens de Platform Operator optreedt. Hij mag geen handelingen verrichten en/of verplichtingen aangaan namens of in naam van de platformexploitant. In het bijzonder is het de Partner niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Platform Operator te reageren op persvragen over de Platform Operator of bedrijven die tot de groep behoren, de contractuele producten, het distributiesysteem of andere diensten in verband met dit contract. De Partner is verplicht alle persvragen in dit verband onverwijld aan de Platformexploitant door te geven.

10.7 De Partner stemt ermee in dat de Platform Operator beschermde merken, zoals met name logo's van het bedrijf of van producten of diensten van de Partner in zijn website en de App kan integreren. De integratie dient om te verwijzen naar de partner en de organisatie van de marktplaats. De Partner stemt er tevens mee in dat de Platform Operator foto's van de bedrijfsruimte(n) van de Partner of promotiefilmpjes kan maken en publiceren.

 

11. contractbreuk, aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 De Partner dient inbreuken op contractuele of wettelijke bepalingen onverwijld na kennisname te verhelpen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na daartoe door de Platform Operator te zijn verzocht.

11.2 De Partner is aansprakelijk voor alle schade die de Platform Operator lijdt als gevolg van een verwijtbare schending van contractuele of wettelijke bepalingen door de Partner.

11.3 De Partner verbindt zich ertoe de Platform Operator te vrijwaren van aansprakelijkheid in geval van vorderingen door derden tegen de Platform Operator wegens verwijtbare schending door de Partner van contractuele of wettelijke bepalingen. In het bijzonder verbindt de partner zich ertoe de redelijke en gebruikelijke kosten, met name advocatenhonoraria, gerechtskosten en andere kosten in verband met gerechtelijke procedures, te dragen die de platformexploitant in dit verband redelijkerwijs maakt.

 

12. Garantie

12.1 De platformexploitant verbindt zich jegens de partner om de marktplaats overeenkomstig de bepalingen van dit contract en met de nodige zorgvuldigheid te exploiteren en zal er steeds naar streven dat zijn diensten te allen tijde en zonder problemen beschikbaar zijn.

12.2 De platformexploitant staat niet in voor de ononderbroken en probleemloze werking van de diensten, zoals voor bepaalde transmissietijden en -snelheden, de constante toegankelijkheid van de website www.juna-pay.com, de door derden of andere partners gecreëerde of daaruit op te halen inhoud en diensten, de absolute bescherming van de marktplaats tegen ongeoorloofde toegang, de bescherming tegen schadelijke software, virussen, spamming, Trojaanse paarden, phishing-aanvallen en andere criminele handelingen van derden, alsmede gegevensverlies door storingen.

12.3 Voor de eventuele uitvoering van technische maatregelen (server, capaciteitsbeperkingen, onderhoud, beveiliging, app-updates, etc.) behoudt de platformbeheerder zich het recht voor zijn diensten tijdelijk te beperken.

12.4 De platformexploitant staat niet in voor de kredietwaardigheid van de klanten, hun dienstverlening of de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderliggende transactie tussen de klant en de partner. De platformexploitant garandeert ook niet dat een bepaald aantal klanten op de marktplaats is aangesloten.

 

13 Aansprakelijkheid van de platformexploitant

13.1 Voor schade die de Partner via de platformexploitant, een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger lijdt, is de platformexploitant alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Uitgesloten van deze aansprakelijkheidsbeperking is schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid alsmede schending van kardinale verplichtingen. Kardinale verplichtingen omvatten verplichtingen waarvan de schending het respectieve doel van de overeenkomst in gevaar zou brengen en op de naleving waarvan de partner zich derhalve rechtmatig mag beroepen.

13.2 De platformbeheerder aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor de inhoud, juistheid, volledigheid of actualiteit (met inbegrip van de beschikbaarheid van producten en diensten) van de door de partners gemaakte advertenties, noch voor de totstandkoming, uitvoering of afdwingbaarheid van een via de marktplaats gesloten overeenkomst tussen een partner en een klant. De platformexploitant is evenmin aansprakelijk voor de op de marktplaats aangeboden producten en diensten (noch uit hoofde van garantie, waarborg, schadevergoeding, productaansprakelijkheid of andere wettelijke bepalingen).

 

14. discretie

De partner verplicht zich tot geheimhouding met betrekking tot vertrouwelijke informatie, product- en projectgeheimen waarvan hij door contractonderhandelingen en de uitvoering van het contract kennis heeft gekregen. Vertrouwelijke informatie, product- en projectgeheimen zijn die welke door de platformexploitant als zodanig worden aangeduid, niet reeds algemeen bekend zijn of in strijd met contractuele of wettelijke voorschriften door derden ter kennis van de Partner zijn gekomen.

 

15. klachtenbehandeling, bemiddeling

15.1 Partners kunnen op de volgende manieren telefonisch, schriftelijk of in tekstvorm contact opnemen met het klachtenmanagement van de platformbeheerder:

Per post: W4F GmbH,
Klachtenmanagement,
Leopoldstraße 244, 80807 München, Duitsland.

Per e-mail: support@juna-pay.com

15.2 Klachten worden kosteloos behandeld. De partner krijgt schriftelijk per e-mail te horen of de klacht kan worden opgelost. Indien de klacht niet kan worden opgelost, gaat de informatie vergezeld van een motivering.

15.3 Indien klachten van Partners niet op de in lid 1 bedoelde wijze kunnen worden opgelost, kan elk van de Partijen verzoeken om een bemiddelingsprocedure voor de buitengerechtelijke beslechting van het geschil. De Platform Operator is bereid samen te werken met de volgende bemiddelaars om tot een buitengerechtelijke beslechting van geschillen met Partners te komen:

IHK MediationCentre
80323 München
E-mail: info@muenchen.ihk.de
Tel.: +49 (89) 5116-0

15.4 De Platform Operator betaalt een redelijk deel van de kosten van een bemiddelingsprocedure. Het bedrag van het redelijke aandeel wordt vastgesteld op basis van een voorstel van de bemiddelaar, rekening houdend met alle relevante elementen van het specifieke geval, met name de geldigheid van de respectieve vorderingen van de partijen bij het geschil, het gedrag van de partijen en de omvang en financiële draagkracht van de partijen ten opzichte van elkaar.

15.5 De bemiddelingsprocedure is vrijwillig. Het inleiden van een gerechtelijke procedure voor, tijdens of na een bemiddelingsprocedure blijft onverlet. De platformexploitant neemt te goeder trouw deel aan alle door de partners ingeleide bemiddelingsprocedures.

15.6 Op verzoek van de Partner zal de Platform Operator voor of tijdens een bemiddeling informatie verzamelen over het functioneren en de effectiviteit van de bemiddeling met betrekking tot zijn activiteiten.

 

16 Duur en beëindiging van de overeenkomst, gevolgen van de beëindiging

16.1 Behoudens eventuele wijzigingen gelden deze AV voor onbepaalde tijd.

16.2 Het contract eindigt automatisch door het overlijden van de Partner indien de Partner een natuurlijke persoon met ondernemersstatus is of - in het geval van een rechtspersoon - door schrapping uit het handelsregister.

16.3 Een Partner kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Tekst is voldoende.

16.4 Het recht van beide partijen om het contract zonder opzegtermijn op te zeggen in geval van een goede reden blijft onverlet. Onder goede reden wordt verstaan

16.4.1 voor de platformexploitant in het bijzonder indien
i) er aanwijzingen zijn dat de partner de diensten van de platformexploitant gebruikt voor doeleinden die in strijd zijn met het contract of de wet;
ii) een bevoegde rechtbank of een bevoegde autoriteit de platformexploitant een juridisch bindend bevel geeft om de dienstverlening aan de partner niet voort te zetten;
iii) er reden is om aan te nemen dat de partner bij het sluiten van het contract onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt;
(iv) de Partner na verscheidene aanmaningen in gebreke blijft met de betaling of uitvoering;
(v) dwingende openbare belangen dit vereisen;
(vi) documenten en zendingen aan de Partner worden geretourneerd met de aantekening "verplaatst", "overleden", "niet aanvaard", "onbekend" of iets dergelijks en de Partner de onjuiste gegevens niet binnen 30 dagen na daartoe te zijn aangemaand corrigeert;
(vii) de Partner zijn verplichtingen krachtens artikel 4 niet binnen de gestelde termijn nakomt, dezelfde of een vergelijkbare verwijtbare schending zich op een later tijdstip na de schending van de verplichting opnieuw voordoet;
(viii) de Partner area wordt gedeactiveerd om redenen waarvoor de Partner verantwoordelijk is en de reden niet binnen 14 dagen na ontvangst van een overeenkomstig verzoek wordt verholpen;
(ix) tegen de vennoot een insolventieprocedure wordt geopend, de opening wordt afgewezen wegens gebrek aan activa, de vennoot insolvent wordt of een overeenkomstige verklaring van insolventie wordt afgelegd tijdens de uitvoering.

16.4.2 De Partner wordt geacht een goede reden te hebben in het bijzonder indien:
(i) de Platform Operator opzettelijk een voortdurende materiële inbreuk op het contract pleegt en nalaat deze inbreuk te verhelpen ondanks een schriftelijke waarschuwing met een redelijke termijn gesteld door de Partner;
(ii) een insolventieprocedure wordt geopend tegen de Platform Operator, de opening van een dergelijke procedure wordt afgewezen wegens gebrek aan activa, de Platform Operator insolvent wordt of een overeenkomstige verklaring van insolventie wordt afgelegd tijdens de uitvoering.

16.5 In geval van beëindiging van de overeenkomst zullen partijen hun vorderingen en verplichtingen onderling regelen. Alle op het ogenblik van de beëindiging van het contract uitstaande verplichtingen van een partij worden onmiddellijk vereffend.

 

17 Wijziging van de AV

17.1 De platformbeheerder behoudt zich het recht voor deze AV te allen tijde te wijzigen indien gerechtvaardigde belangen van de platformbeheerder dit rechtvaardigen. Wijzigingen worden in een passende vorm ter kennis van de partner gebracht en worden 30 dagen na de verzending geacht te zijn goedgekeurd, tenzij bezwaar wordt gemaakt. Indien een partner bezwaar maakt tegen een wijziging, heeft de platformexploitant het recht de contractuele relatie naar behoren te beëindigen met een opzegtermijn van 10 werkdagen. Tekst is voldoende.

17.2 De Partner zal wijzigingen in de contractvoorwaarden om technische en operationele redenen aanvaarden, voor zover deze voordelig zijn voor de Partner of leiden tot een slechts verwaarloosbare prestatievermindering, zonder dat de wezenlijke inhoud van de contractuele relatie wordt aangetast. Voorts zijn wijzigingen toegestaan die noodzakelijk worden als gevolg van wettelijke voorschriften (bijv. GwG, toezichtswetgeving, belastingwetgeving, enz.

 

18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op deze AV is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van zijn collisieregels en met uitsluiting van het recht van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

18.2 De niet-exclusieve plaats van jurisdictie voor geschillen in verband met deze AV is München.

 

19. andere overeenkomsten

19.1 De Partner gaat ermee akkoord dat de Platform Operator met de Partner communiceert via e-mail of door berichten te publiceren op de huidige website of via de Partner area. De Partner verbindt zich ertoe zijn e-mailaccount zodanig in te stellen en te onderhouden dat hij op de hoogte is van elke communicatie.

19.2 Nevenovereenkomsten, wijzigingen of aanvullingen op deze AV, bijzondere bepalingen of andere contractuele documenten hebben een tekstvorm nodig om rechtsgeldig te zijn, behoudens strengere wettelijke bepalingen. Dit geldt ook voor de vrijstelling van het vereiste inzake het tekstformulier.

19.3 De platformexploitant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst derden te betrekken of de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Bovendien kan de platformexploitant het contract zonder toestemming van de Partner aan derden overdragen.

19.4 De Partner kan individuele of alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst alleen met schriftelijke toestemming van de Platform Operator aan derden overdragen.

19.5 Deze AV zijn opgesteld in de Duitse taal. De Duitse taal is bepalend voor eventuele interpretaties. Elke vertaling dient uitsluitend ter verduidelijking en is niet juridisch bindend.

19.6 Indien een of meer bepalingen van deze AV ongeldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen en alle onder deze AV gesloten overeenkomsten niet aan. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die mutatis mutandis overeenstemt met de oorspronkelijke bepaling. Dit geldt dienovereenkomstig voor mazen in de wet.