Algemene voorwaarden

voor klanten (21.09.2022)

 

Algemene voorwaarden

Belangrijke opmerking: Alleen de originele Duitse versie is bindend. De vertaalde versies zijn uitsluitend bedoeld als referentie.

Inhoudsopgave

Preambule
01. Contractuele partners en toepassingsgebied
02. Registratie en sluiting van het contract
03. Klantenzone, inactiviteit
04. Verplichtingen van de klant
05. Vergoedingen
06. Betalingsverrichtingen
07. Cashback
08. Klantenkaarten
09. Intellectuele eigendom, reclamemateriaal en andere voordelen
10. Contractbreuk, aansprakelijkheid en vrijwaring
11. Garantie
12. Aansprakelijkheid van de platformexploitant
13. Duur en beëindiging van de overeenkomst
14. Wijziging van de AV
15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
16. Andere overeenkomsten

Preambule

W4F GmbH (Work for Fintech), een dochteronderneming van Fintech Payment Solutions Group, exploiteert een elektronisch platform ("Marktplaats") dat online en stationaire detailhandelaren en andere ondernemers ("Partners") kunnen gebruiken voor de verkoop van goederen en diensten. De volgende Algemene Voorwaarden ("AV") regelen het gebruik van de Marktplaats door klanten van de Partners ("Klanten").

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen gelden in beginsel voor alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De verkorte vorm van de taal is alleen om redactionele redenen en impliceert geen waardering.

 

01. overeenkomstsluitende partijen en toepassingsgebied

1.1 De contractuele partner van de Partner is W4F GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München ("Platform Operator").

1.2 De AV gelden voor alle klanten die nieuw geregistreerd zijn vanaf de hierboven vermelde datum van online publicatie of voor bestaande klanten die hebben ingestemd met de geldigheid ervan.

1.3 Contracten voor de aankoop van goederen en diensten via de marktplaats worden uitsluitend rechtstreeks tussen de klanten en de Partner gesloten. De op de marktplaats geplaatste advertenties vormen in geen geval aanbiedingen van de platformexploitant. De beheerder van het platform is noch makelaar, noch vertegenwoordiger van de partners, noch koper of verkoper van de op de marktplaats aangeboden goederen en diensten. De partners zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties op de marktplaats, de nakoming van de wettelijke etiketteringsverplichtingen, de verplichte wettelijke informatie- en bevestigingsverplichtingen bij verkoop op afstand, de informatieplicht over het wettelijke herroepingsrecht en de inhoud van hun algemene voorwaarden alsmede alle overige verplichtingen in verband met de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van overeenkomsten tussen klanten en partners.

1.4 Algemene voorwaarden of andere afwijkende voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien de platformexploitant deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De geldigheid van individuele voorwaarden of clausules van de klant die afwijken van of een aanvulling vormen op deze AV is uitgesloten, zelfs indien de platformexploitant daartegen geen bezwaar heeft gemaakt.

 

02 Registratie en sluiting van het contract

Gebruik van de marktplaats vereist registratie van de klant inclusief aanvaarding van deze AV. De registratie van de klant vindt uitsluitend online plaats via de website www.juna-pay.com of op de app voor mobiele apparaten ("App"). De klant dient het inschrijvingsformulier volledig, zorgvuldig en naar waarheid in te vullen. Alle inschrijvingen kunnen te allen tijde worden herzien totdat de inschrijving is voltooid.

  •  De registratie houdt tevens de aanvaarding in van de algemene voorwaarden van de betalingsdienstaanbieder, MANGOPAY S.A. Luxemburg ("MANGOPAY", www.mangopay.com) en dedified Germany UG ("dedified", www.dedified.com) als technische dienstverlener van de platformexploitant.
  •  Rechtspersonen en natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, mogen zich inschrijven.
  •  Na verzending van de registratie ontvangen de klanten een e-mail op het door hen opgegeven e-mailadres, met daarin een link om de registratie te bevestigen. Na ontvangst van de link wordt een overeenkomst gesloten tussen de klant en de platformexploitant indien de klant aan de gebruiksvoorwaarden voldoet. De aanvaarding van de registratieaanvraag kan door de platformexploitant zonder opgave van redenen worden geweigerd.

   

  03. klantenzone, inactiviteit

  3.1 Na voltooiing van de registratie wordt de persoonlijke gebruikersruimte van de Klant ("Klantruimte") op de Marktplaats geactiveerd. Bovendien krijgt de klant, nadat hij met succes de betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder heeft geopend, via de klantenzone toegang tot zijn betaalrekening ("betaalrekening") voor de verwerking van betalingstransacties. Klanten hebben toegang tot hun Betaalrekening met hun gebruikersnaam en wachtwoord via de App of via de website www.juna-pay.com. De gebruikersnaam en het wachtwoord worden door de klant bepaald tijdens het registratieproces. De platformexploitant kan geen gegevens in het klantengedeelte wijzigen.

  3.2 De platformexploitant zorgt ervoor dat de toepasselijke wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd. De details worden geregeld in de verklaring inzake gegevensbescherming, waarvan bij de registratie kennis moet worden genomen.

  3.3 In de volgende gevallen kan de platformbeheerder de klantenzone zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk deactiveren:

  • Deactivering is in het veronderstelde belang van de klant (bijvoorbeeld in geval van misbruik door derden),
  • er redelijke twijfel bestaat over de naleving door de klant van de contractuele verplichtingen of
  • het vermoeden bestaat dat de klant de klantenruimte misbruikt of heeft misbruikt, d.w.z. voor illegale of immorele doeleinden, in het bijzonder het onrechtmatig schaden van de platformexploitant, een partner of andere derden.

  3.4 Redenen voor een blokkering door MANGOPAY voor de betaalrekening worden hierdoor niet beïnvloed.

  •  De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van de deactivering. De platformbeheerder zal de klant de mogelijkheid bieden de redenen voor de deactivering weg te nemen. De deactivering kan worden gehandhaafd totdat de reden voor de deactivering niet langer van toepassing is.
  •  Indien de klant verantwoordelijk is voor de reden van de deactivering, kunnen hem kosten tot 50 euro in rekening worden gebracht voor de deactivering en activering, alsmede andere kosten die de platformexploitant als gevolg van de deactivering heeft gemaakt. De klant heeft de mogelijkheid om te bewijzen dat er minder of geen schade of kosten zijn; in dat geval wordt de vergoeding of de terugbetaling van kosten dienovereenkomstig verminderd.
  • Indien gedurende een periode van meer dan 12 opeenvolgende maanden geen activiteiten van de klant in het klantengebied kunnen worden vastgesteld, is de platformexploitant gerechtigd vergoedingen in rekening te brengen overeenkomstig de toepasselijke tarieventabel. Indien gedurende meer dan 12 maanden geen krediet beschikbaar is op de betaalrekeningen, kan het contract worden opgezegd.

    

   04. verplichtingen van de klant

   4.1 Wijzigingen in de gegevens van de klant moeten onmiddellijk via de klantenzone worden doorgevoerd.

   4.2 De klant dient alle door de platformbeheerder aanbevolen veiligheidsinstructies en andere zorgplichten na te leven, met name om alle door hem voor het gebruik van de marktplaats gebruikte apparaten te beschermen tegen onrechtmatige toegang door derden, om regelmatig een back-up van gegevens te maken ter bescherming tegen gegevensverlies en om toegangsgegevens, wachtwoorden en PIN-code zorgvuldig te bewaren en niet aan derden door te geven.

   4.3 De klant is verplicht de platformexploitant onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van verlies van toegangsgegevens of wachtwoorden of andere tekenen van misbruik van zijn klantenruimte. Hij kan ook rechtstreeks contact opnemen met MANGOPAY.

    

   05. kosten

   Het gebruik van de marktplaats is gratis voor klanten. Indien kosten in rekening worden gebracht, worden deze uiteengezet in het overzicht van kosten dat deel uitmaakt van deze AV.

    

   06. betalingsverrichtingen

   6.1 Het gebruik van de marktplaats vereist deelname aan het door MANGOPAY aangeboden betalingssysteem. De betalingstransacties worden uitsluitend door MANGOPAY uitgevoerd. Dit vereist de opening van een betaalrekening bij MANGOPAY, waaraan de klanten moeten meewerken. Details zijn te vinden in de algemene voorwaarden van MANGOPAY, die bij de registratie moeten worden aanvaard. Bij de opening van de betaalrekening worden de klanten ondersteund door dedified, waarvan de contractuele voorwaarden ook moeten worden erkend.

   6.2 Op verzoek zullen klanten zich bij MANGOPAY identificeren voor anti-witwas doeleinden. De vereiste documenten worden via de app geüpload.

   6.3 De Betaalrekening wordt bijgehouden in "UNA", d.w.z. op de Marktplaats worden euro's aangeduid als UNA. Eén UNA is één euro, één honderdste van een UNA is één eurocent. Over tegoeden op de betaalrekening wordt geen rente berekend.

    

   07. cashback

   7.1 Gebruik van de marktplaats en betalingstransacties maakt deelname aan het cashbacksysteem mogelijk. Cashback kan alleen worden geïnd bij de partners die dit aanbieden. De deelnemende partners en het bedrag van de cashback worden gepubliceerd in de app en op de website www.juna-pay.com. De klant heeft geen vordering op de platformbeheerder voor de betaling van cashback. De platformbeheerder heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de toekenning van cashback en het bedrag ervan.

   7.2 Cashback wordt berekend in UNA (zie punt 6.3). Voorwaarde voor de creditering van UNA is de afsluiting van een voor cashback in aanmerking komende onderliggende transactie met een partner die aan de cashbackprocedure deelneemt. De cashback bedraagt ten minste 1% van de brutoprijs van de goederen of diensten die de klant bij de partner heeft gekocht. Bedragen kleiner dan 1/100 UNA worden geregistreerd in de klantenzone, maar worden pas op de betaalrekening gecrediteerd als ze opgeteld ten minste 0,01 UNA bedragen.

   7.3 Het krediet wordt onmiddellijk na een onderliggende transactie in de fysieke detailhandel verstrekt, met inachtneming van het in artikel 6.2, zin 4, genoemde minimumbedrag. In het geval van een onderliggende transactie in online handel, wordt de cashback eerst voorlopig geregistreerd in de klantenzone en gemarkeerd als "uitstaande" tot de definitieve creditering.

   7.4 Indien op de betaalrekening van de klant een krediet wordt vermeld, heeft de klant daar ook recht op in geval van terugboeking van de onderliggende transactie.

   7.5 Bedragen op de betaalrekening van de klant kunnen naar keuze van de klant worden gebruikt voor aankopen op de marktplaats, worden overgeschreven naar de betaalrekening van andere klanten of naar de rekening van de klant bij zijn huisbank. Voor overboekingen naar andere klanten en voor uitbetalingen kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het huidige overzicht van kosten. Overschrijvingen kunnen alleen worden aanvaard en uitgevoerd vanaf een tegenwaarde van 0,01 euro.

    

   8. klantenkaarten

   8.1 Klanten kunnen klantenkaarten van de Partner ontvangen. Klantenkaarten kunnen worden verkregen in de vorm van fysieke klantenkaarten of via een uitnodigingslink.

   8.2 Cashback kan ook worden geïnd door middel van de klantenkaarten. Betalen kan echter alleen via het klantengedeelte via de app. Klantenkaarten zijn geen betaalkaarten.

    

   9. immateriële activa, reclamemateriaal en andere voordelen

   9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het Platform of zijn Diensten (met inbegrip van auteursrechten, octrooien, handelsmerken, domeinnamen, etc., al dan niet geregistreerd) zijn eigendom van de Platform Operator of zijn licentiegevers.

   9.2 Logo's, handelsmerken, teksten en andere inhoud op de website www.juna-pay.com of op de app zijn beschermd door handelsmerk en auteursrecht. Klanten mogen materialen, inhoud of handelsmerken van de platformexploitant - geheel of gedeeltelijk - in geen enkele vorm of op geen enkele wijze voor eigen doeleinden gebruiken, in het bijzonder niet reproduceren, distribueren, verkopen, in licentie geven, verspreiden, kopiëren, publiceren, streamen, publiekelijk uitvoeren of weergeven, doorgeven, vernieuwen, wijzigen, bewerken, vertalen, aanpassen of anderszins gebruiken zonder toestemming.

   9.3 Alle presentatie-, reclame-, opleidings- en filmmateriaal enz. (inclusief foto's) van de platformexploitant of een onderneming die deel uitmaakt van de groep zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de platformexploitant niet door de klant worden gebruikt, noch in hun geheel, noch in uittreksels, in welke vorm dan ook, met name mogen zij niet worden gereproduceerd, verspreid, openbaar toegankelijk gemaakt of bewerkt, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in het kader van deze AV.

   9.4 Alle immateriële goederen die verband houden met de platformdiensten, met name de software, blijven eigendom van de platformexploitant of de respectieve rechthebbende. De klant krijgt een niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht om deze rechten overeenkomstig het contract te gebruiken voor de duur van zijn inschrijving. De klant kan geen verdere rechten doen gelden.

    

   10. contractbreuk, aansprakelijkheid en vrijwaring

   10.1 De klant dient schendingen van contractuele of dwingende wettelijke bepalingen onmiddellijk na kennisneming, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een verzoek daartoe van de platformexploitant, te verhelpen.

   10.2 De klant is aansprakelijk voor alle schade die de platformbeheerder lijdt als gevolg van een verwijtbare schending van contractuele bepalingen of bepalingen van dwingend recht door de klant.

   10.3 De klant verbindt zich ertoe de platformexploitant te vrijwaren van aansprakelijkheid in geval van aanspraken van derden jegens de platformexploitant wegens verwijtbare schending van contractuele bepalingen of bepalingen van dwingend recht door de klant. In het bijzonder verbindt de klant zich ertoe de redelijke en gebruikelijke kosten te vergoeden, met name advocatenhonoraria, gerechtskosten en andere kosten in verband met gerechtelijke procedures, die de platformexploitant in dit verband redelijkerwijs maakt.

    

   11. Garantie

   11.1 De platformbeheerder verbindt zich jegens de klant om de marktplaats in overeenstemming met de bepalingen van dit contract en met de nodige zorgvuldigheid te exploiteren en streeft er steeds naar dat zijn diensten te allen tijde en zonder problemen beschikbaar zijn.

   11.2 De platformexploitant staat niet in voor de ononderbroken en probleemloze werking van zijn diensten, zoals voor bepaalde transmissietijden en -snelheden, de voortdurende toegankelijkheid van de website www.juna-pay.com, de door derden of klanten gecreëerde of daaruit op te halen inhoud en diensten, de absolute bescherming van zijn marktplaats tegen ongeoorloofde toegang, de bescherming tegen schadelijke software, virussen, spamming, Trojaanse paarden, phishing-aanvallen en andere illegale acties van derden, alsmede gegevensverlies door storingen.

   11.3 Voor de uitvoering van technische maatregelen (server, capaciteitsbeperkingen, onderhoud, beveiliging, app-updates, etc.) behoudt de platformbeheerder zich het recht voor om zijn diensten tijdelijk te beperken. Dit vormt geen gebrek.

   11.4 De platformbeheerder staat niet in voor de kredietwaardigheid van de partners, hun dienstverlening of de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderliggende transactie tussen de klant en de partner. De platformexploitant garandeert ook niet dat een bepaald aantal partners op de marktplaats is aangesloten.

    

   12 Aansprakelijkheid van de platformexploitant

   12.1 In geval van schade die door de platformexploitant, een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger aan de klant wordt toegebracht, is de platformexploitant alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Uitgesloten van deze aansprakelijkheidsbeperking is schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid alsmede schending van kardinale verplichtingen. Kardinale verplichtingen omvatten verplichtingen waarvan de schending het respectieve doel van de overeenkomst in gevaar zou brengen en op de nakoming waarvan de klant derhalve rechtmatig mag vertrouwen.

   12.2 De platformbeheerder aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor de inhoud, juistheid, volledigheid of actualiteit (met inbegrip van de beschikbaarheid van producten en diensten) van de door de partners gemaakte advertenties, noch voor de totstandkoming, uitvoering of afdwingbaarheid van een via de marktplaats gesloten overeenkomst tussen een partner en een klant. De platformexploitant is evenmin aansprakelijk voor de op de marktplaats aangeboden producten en diensten (noch uit hoofde van garantie, waarborg, schadevergoeding, productaansprakelijkheid of andere wettelijke bepalingen).

    

   13 Duur en beëindiging van de overeenkomst

   13.1 Deze AV zijn geldig voor onbepaalde tijd onder voorbehoud van wijziging.

   13.2 Het contract eindigt automatisch in de volgende gevallen:

   • met de dood van de cliënt,
   • met de beëindiging van het bedrijf van de cliënt,
   • of bij beëindiging van de betaalrekeningovereenkomst met MANGOPAY.

   13.3 Een Klant kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen met een schriftelijke kennisgeving van 30 dagen voor het einde van de maand.

   13.4 Het recht van beide partijen om het contract zonder opzegtermijn op te zeggen in geval van een goede reden blijft onverlet. Een goede reden wordt met name geacht voor de platformexploitant te bestaan indien

   • er aanwijzingen zijn dat de klant de diensten van de platformexploitant gebruikt voor doeleinden die in strijd zijn met het contract;
   • een bevoegde rechtbank of autoriteit de platformexploitant een juridisch bindend bevel geeft om de dienstverlening aan de klant niet voort te zetten;
   • er reden is om aan te nemen dat de klant bij het sluiten van de overeenkomst onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt;
   • de klant na twee aanmaningen in gebreke blijft bij de betaling of uitvoering ten opzichte van de platformexploitant.

   Voor de klant bestaat een belangrijke reden als

   • betalingsopdrachten niet worden uitgevoerd zonder opgave van redenen, of
   • de verklaringen onjuist blijken te zijn en op verzoek niet binnen 10 dagen na verzending van het verzoek worden gecorrigeerd.

   14 Wijziging van de AV

   14.1 De platformbeheerder heeft het recht deze AV te allen tijde te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen kunnen met name worden aangebracht om zich aan het toepasselijke recht aan te passen of om wijzigingen in de contractueel overeengekomen diensten door te voeren. De platformexploitant stelt de klanten ten minste dertig (30) dagen voor de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde AV schriftelijk of in elektronische vorm op de hoogte. De gewijzigde of aangevulde AV worden van kracht als de klant daartegen niet binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar maakt of de gewijzigde AV aanvaardt door het gebruik van de klantenruimte voort te zetten. De platformexploitant wijst de klant in het kader van de kennisgeving afzonderlijk op deze gevolgen. Indien de klant tijdig bezwaar maakt tegen de wijziging of aanvulling, heeft de platformexploitant het recht de overeenkomst naar behoren te beëindigen met een opzegtermijn van 10 bankwerkdagen. Andere beëindigingsrechten blijven hierdoor onaangetast. Voor wijzigingen in de algemene voorwaarden van MANGOPAY gelden de daarin opgenomen voorschriften.

   14.2 Voorts aanvaardt de klant wijzigingen van de AV om technische en operationele redenen, voor zover deze voor de klant voordelig zijn of tot een slechts verwaarloosbare prestatievermindering leiden zonder dat wezenlijke bepalingen van de contractuele relatie worden aangetast.

    

   15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   15.1 Op deze AV is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van zijn collisieregels en met uitsluiting van het recht van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

   15.2 De plaats van bevoegdheid wordt bepaald overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

    

   16. andere overeenkomsten

   16.1 De klant gaat ermee akkoord dat de platformbeheerder met de klant communiceert via e-mail of door berichten te publiceren op de huidige website. De klant verbindt zich ertoe zijn e-mail account zodanig in te stellen en te onderhouden dat elke communicatie wordt bevestigd.

   16.2 Nevenovereenkomsten, wijzigingen of aanvullingen op deze AV, bijzondere bepalingen of andere contractuele documenten hebben een tekstvorm nodig om rechtsgeldig te zijn, behoudens strengere wettelijke bepalingen. Dit geldt ook voor de vrijstelling van het vereiste inzake het tekstformulier.

   16.3 De platformexploitant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor derden te betrekken bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Bovendien kan de platformexploitant het contract zonder toestemming van de klant aan derden overdragen.

   16.4 De klant kan individuele of alle rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst alleen met schriftelijke toestemming van de platformexploitant aan derden overdragen.

   16.5 Deze AV zijn opgesteld in de Duitse taal. De Duitse taal is bepalend voor de eventueel vereiste interpretaties. Elke vertaling dient uitsluitend ter verduidelijking en is niet juridisch bindend.

   16.6 Indien één of meer bepalingen van deze AV ongeldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen en alle onder deze AV gesloten overeenkomsten niet aan. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die mutatis mutandis overeenstemt met de oorspronkelijke bepaling. Dit geldt ook voor mazen in de wet.