Všeobecné obchodní podmínky

pro partnery (21.09.2022)

 

Všeobecné obchodní podmínky

Důležitá poznámka: Závazná je pouze původní německá verze. Přeložené verze slouží pouze pro referenční účely.

Obsah

A. Obecná ustanovení
01. Oblast působnosti a smluvní partner
02. Registrace a uzavření smlouvy
03. Partnerská oblast, nečinnost
04. Povinnosti partnera
05. Poplatky

B. JUNA-PAY Basic a JUNA-PAY Premium
06. Platební transakce
07. Prémie JUNA-PAY
08. Věrnostní karty
09. Fakturace

C. Ostatní ustanovení
10. Duševní vlastnictví, reklamní materiály a další výhody
11. Porušení smlouvy, odpovědnost a odškodnění
12. Záruka
13. Odpovědnost provozovatele platformy
14. Důvěrnost
15. Vyřizování stížností, mediace
16. Doba trvání a ukončení smlouvy, důsledky ukončení
17. Změny VOP
18. Rozhodné právo a soudní příslušnost
19. Jiné dohody

Preambule

W4F GmbH (Work for Fintech), společnost skupiny Fintech Payment Solutions Group, provozuje elektronickou platformu ("Marketplace"), kterou online prodejci, kamenní prodejci a další společnosti a instituce ("partneři") používají k prodeji zboží a služeb zákazníkům ("zákazníci"). Následující Všeobecné obchodní podmínky ("VOP") upravují používání tržiště partnery.

Z důvodů lepší čitelnosti se mužská forma používá pro osobní jména a osobní podstatná jména na této webové stránce. Odpovídající pojmy se v zásadě vztahují na všechna pohlaví ve smyslu rovného zacházení. Zkrácená jazyková forma má pouze redakční důvody a neobsahuje žádné hodnocení.

 

A. Obecná ustanovení

01. Smluvní partner a oblast působnosti

1.1 Smluvním partnerem partnera je W4F GmbH (zkratka pro "Work for Fintech"), Leopoldstraße 244, 80807 Munich ("Provozovatel platformy").

1.2 VOP se vztahují na všechny partnery, kteří jsou registrováni od výše uvedeného data online zveřejnění nebo již existující partnery, kteří souhlasili s jejich platností.

1.3 Smlouvy o koupi zboží a služeb prostřednictvím tržiště jsou uzavírány výhradně přímo mezi partnerem a jeho zákazníky. Reklamy zveřejněné na tržišti v žádném případě nepředstavují nabídky provozovatele platformy. Provozovatel platformy není ani makléřem, ani zástupcem partnerů, ani kupujícím nebo prodávajícím zboží a služeb nabízených na tržišti. Partneři jsou výhradně odpovědní za obsah reklam na tržišti, plnění zákonných povinností označování, povinné zákonné informační a potvrzovací povinnosti při prodeji na dálku, povinnost poskytnout informace o zákonném právu na odstoupení od smlouvy a obsahu svých obchodních podmínek, jakož i za všechny další povinnosti v souvislosti se zahájením, plněním a zpracováním smluv mezi zákazníky a partnery.

1.4 Všeobecné obchodní podmínky nebo jiné odchylné podmínky partnera platí pouze v případě, že je provozovatel platformy výslovně písemně potvrdil. Platnost jednotlivých obchodních podmínek nebo ustanovení partnera, které se odchylují od těchto VOP nebo je doplňují, je vyloučena, a to i v případě, že proti nim provozovatel platformy nevznesl námitky.

 

02. Registrace a uzavření smlouvy

2.1 Používání tržiště vyžaduje registraci partnera včetně akceptace těchto VOP. Registrace probíhá výhradně online prostřednictvím webových stránek www.juna-pay.com nebo v aplikaci pro mobilní zařízení ("Aplikace"). Partner musí vyplnit registrační formulář úplně, pečlivě a pravdivě.

2.2 Registrace také vyžaduje přijetí Všeobecných obchodních podmínek společnosti MANGOPAY S.A., Lucembursko ("MANGOPAY" www.mangopay.com) jako poskytovatele platebních služeb a dedifikovaného Německa UG ("dedified" www.dedified.com) jako poskytovatele technických služeb provozovatele platformy.

2.3 Registrace jako společník je možná pouze pro podnikatele ve smyslu § 14 BGB (německý občanský zákoník).

2.4 Po odeslání registrace obdrží partneři e-mail na e-mailovou adresu, kterou uvedli, který obsahuje odkaz pro potvrzení registrace. Pouze kliknutím na tento odkaz je uzavřena smlouva mezi partnerem a provozovatelem platformy, pokud partner splňuje požadavky na užívání. Přijetí žádosti o registraci může provozovatel platformy odmítnout bez udání důvodu.

 

03. Partnerská oblast, nečinnost

3.1 Po dokončení registrace bude na tržišti aktivována osobní uživatelská oblast partnera ("partnerská oblast"). Kromě toho po úspěšném zřízení platebního účtu u poskytovatele platebních služeb získá partner přístup ke svému platebnímu účtu ("platební účet") pro zpracování platebních transakcí prostřednictvím partnerské oblasti. Partneři mají přístup ke svému platebnímu účtu pomocí svého uživatelského jména a hesla buď prostřednictvím aplikace, nebo prostřednictvím webových stránek www.juna-pay.com . Uživatelské jméno a heslo určuje partner sám v rámci registračního procesu. Provozovatel platformy nemůže měnit data v partnerské oblasti.

3.2 Provozovatel platformy zajistí dodržování povinností vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Podrobnosti jsou upraveny v zásadách ochrany osobních údajů, které je třeba vzít na vědomí při registraci.

3.3 Provozovatel Platformy může Partnerskou oblast zcela nebo zčásti deaktivovat bez předchozího upozornění v následujících případech:

  • Deaktivace je v předpokládaném zájmu partnera (např. v případě neoprávněného použití třetími osobami),
  • existují důvodné pochybnosti o dodržování smluvních povinností partnera,
  • existuje důvodné podezření, že partnerská oblast používá nebo využívala partnerskou oblast zneužívajícím způsobem, tj. pro nezákonné nebo nemorální účely nebo poškozuje provozovatele platformy, zákazníky nebo jiné třetí strany.

3.4 Partner bude neprodleně informován o jakékoli deaktivaci. Deaktivace může být zachována, dokud důvod deaktivace nepomine.

3.5 Pokud je Partner odpovědný za důvod deaktivace, mohou mu být za deaktivaci a aktivaci účtovány poplatky až do výše 50 EUR a jakékoli další náklady Provozovatele Platformy. Pro partnera existuje možnost prokázat výskyt menší nebo žádné škody nebo úsilí; v tomto případě se poplatek nebo náhrada nákladů odpovídajícím způsobem sníží.

3.6 Nelze-li po dobu delší než 12 po sobě jdoucích měsíců zjistit žádné aktivity Partnera v Partnerské oblasti, je Provozovatel Platformy oprávněn účtovat poplatky v souladu s příslušnou tabulkou poplatků. Pokud na platebních účtech není k dispozici žádný zůstatek po dobu delší než 12 měsíců, může být smlouva ukončena.

 

04. Povinnosti partnera

4.1 Změny osobních nebo firemních údajů partnera musí být provedeny okamžitě prostřednictvím partnerské oblasti.

4.2 Partner musí dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a další povinnosti náležité péče doporučené provozovatelem platformy, zejména chránit všechna jím používaná zařízení před neoprávněným přístupem třetích osob, pravidelně zabezpečovat data na ochranu před ztrátou dat a pečlivě ukládat přístupové údaje, hesla a PIN a nepředávat je třetím stranám.

4.3 Partner je povinen neprodleně informovat Provozovatele Platformy v případě ztráty přístupových údajů nebo hesel nebo jiných známek zneužití Jeho Partnerské oblasti. Případně může kontaktovat MANGOPAY přímo.

 

05. Poplatky

Používání tržiště a prémiového systému JUNA-PAY Basic a JUNA-PAY je zpoplatněno. Poplatky jsou splatné za platební transakce uvedené v sazebníku poplatků, který je součástí těchto VOP.

 

B. JUNA-PAY Basic a JUNA-PAY Premium

06. Platební transakce

6.1 Používání tržiště vyžaduje účast v platebním systému poskytovaném mangopay. Platební transakce provádí výhradně MANGOPAY. To vyžaduje otevření platebního účtu u MANGOPAY, na kterém se partneři musí podílet. Podrobnosti jsou obsaženy ve smluvních podmínkách MANGOPAY, které musí být přijaty při registraci. Při otevření platebního účtu jsou partneři podporováni společností dedified, jejíž smluvní podmínky musí být také uznány.

6.2 Použití systému JUNA-PAY Basic vyžaduje samostatné prohlášení partnera. Použití je zpoplatněno, poplatky jsou stanoveny podle příslušného sazebníku poplatků.

6.3 Na požádání se partneři musí identifikovat u MANGOPAY pro účely boje proti praní špinavých peněz v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami MANGOPAY. Požadované dokumenty se nahrávají prostřednictvím aplikace.

6.4 Platební účet je spravován v "UNA", tj. na tržišti jsou eura označována jako UNA. UNA je jedno euro, setina UNA je eurocent. Zůstatky na platebním účtu nejsou úročeny.

6.5 MANGOPAY má pro každého partnera tři účty. Provizní účet, předplacený účet a zúčtovací účet. Platby provizí na základě prodejů tohoto partnera jsou účtovány na tržišti na provizním účtu. Když se Partner účastní JUNA-PAY Premium , vklady Partnera na cashback budou připsány na PrePaid účet a udělený cashback bude odečten. Všechny ostatní platební transakce partnerů jsou zaúčtovány na zúčtovací účet.

 

07. Prémie JUNA-PAY

7.1 Použití cashback systému JUNA-PAY Premium je volitelné a vyžaduje samostatné prohlášení partnera. Použití je zpoplatněno, poplatky jsou stanoveny podle příslušného přehledu poplatků.

7.2 Použitím JUNA-PAY Premium se Partner zavazuje poskytnout Zákazníkům Cashbacky pro základní transakce, které určí Partner. Cashback musí činit alespoň 1,0 % hrubého obratu podkladové transakce. Sazby cashbacku jsou zveřejněny v aplikaci a na webových stránkách www.juna-pay.com . Pokud existuje částka cashback se čtyřmi nebo více desetinnými místy, zaokrouhlí se nahoru na čtvrté desetinné místo.

7.3 Cashback musí být vyplacen okamžitě v případě stacionárních základních transakcí. V případě základních online transakcí po uplynutí zákonných lhůt pro zrušení. Výběry musí dosáhnout alespoň 1/100 UNA. Částky nižší než 1/100 UNA jsou zaznamenány provozovatelem platformy, zobrazeny zákazníkovi a vyplaceny, jakmile celková částka cashbacku překročí 1/100 UNA. Po připsání na platební účet partnera nelze cashback získat zpět, a to ani v případě, že je podkladová transakce stornována.

 

08. Věrnostní karty

8.1 Partneři mohou získat zákaznické karty od provozovatele platformy a distribuovat je potenciálním zákazníkům. Věrnostní karty mohou být vydány ve formě fyzických věrnostních karet nebo prostřednictvím odkazu na pozvání.

8.2 Při nákupu zákaznických karet mohou partnerovi vzniknout náklady. Věrnostní karty nejsou platebními kartami.

 

09. Fakturace

9.1 Provozovatel Platformy poskytuje Partnerovi každý měsíc přehled o transakcích a poplatcích, které mu vznikly v Partnerské Oblasti.

9.2 Partner je odpovědný za vyzvednutí a zaznamenání faktury.

9.3 Partner výslovně bere na vědomí vyúčtování jako závazné, pokud nevznese námitku vůči provozovateli platformy do čtyř týdnů od jeho zpřístupnění v partnerské oblasti.

9.4 Pokud má partner sídlo mimo Německo, fakturace provozovatelem platformy bude provedena bez DPH. V takovém případě partner použije postup přenesení daňové povinnosti, ve svém přiznání k DPH uvede odpovídající službu a nezávisle zaplatí veškerou DPH, která může vzniknout.

 

C. Ostatní ustanovení

10. Duševní vlastnictví, reklamní materiály a další výhody

10.1 Všechna práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, doménových jmen atd., ať už registrovaných či nikoli) jsou majetkem Provozovatele platformy nebo jeho poskytovatelů licencí.

10.2 Loga, ochranné známky, texty a další obsah na webových stránkách www.juna-pay.com nebo v aplikaci jsou chráněny ochrannými známkami a autorskými právy. Partneři nesmí používat žádné materiály, obsah nebo ochranné známky Provozovatele platformy – zcela nebo zčásti – v žádné formě a žádným způsobem pro své vlastní účely, zejména ne reprodukovat, distribuovat, prodávat, licencovat, distribuovat, kopírovat, publikovat, streamovat, veřejně předvádět nebo zobrazovat, přenášet, obnovovat, upravovat, upravovat, překládat, přizpůsobovat nebo jinak používat bez oprávnění.

10.3 Veškeré prezentační, reklamní, školicí a filmové materiály atd. (včetně fotografií) provozovatele platformy nebo společnosti patřící do skupiny jsou chráněny autorským právem. Nesmí být využívány Partnerem bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele Platformy, a to ani v celku, ani ve výňatcích – v jakékoli formě – zejména nesmí být reprodukovány, distribuovány, veřejně přístupné nebo upravované, pokud to není výslovně povoleno v souladu s těmito VOP nebo pokud nebyly Partnerovi zpřístupněny konkrétně pro reklamní účely Provozovatelem Platformy.

10.4 Nehmotné zboží spojené s platformou nebo jejími službami, zejména software, zůstává provozovateli platformy nebo.dem příslušnému držiteli práv. Partner získává nepřevoditelné, dočasné a nevýhradní právo užívat tato práva v souladu se smlouvou, omezené na dobu trvání jeho registrace. Partner nemá nárok na žádná další práva.

10.5 Veškeré bezplatné reklamní materiály a další dary od provozovatele platformy mohou být kdykoli s účinností do budoucna zrušeny.

10.6 Partner nesmí v průběhu podnikání vyvolávat dojem, že jedná jménem Provozovatele Platformy. Není oprávněn provádět akce a/nebo přijímat závazky jménem nebo jménem provozovatele platformy. Partner zejména není oprávněn odpovídat na dotazy tisku týkající se Provozovatele platformy nebo společností přidružených ke skupině, smluvních produktů, distribučního systému nebo jiných služeb souvisejících s touto smlouvou bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele platformy. Partner je povinen neprodleně předat veškeré tiskové dotazy v této souvislosti provozovateli platformy.

10.7 Partner souhlasí s tím, že Provozovatel Platformy může na svých webových stránkách a v Aplikaci zahrnout chráněné ochranné známky, jako jsou zejména loga Společnosti nebo produktů či služeb Partnera. Integrace slouží jako reference k partnerovi a organizaci tržiště. Partner dále souhlasí s tím, že Provozovatel Platformy může vytvářet a zveřejňovat fotografie obchodních prostor Partnera nebo reklamní filmy.

 

11. Porušení smlouvy, odpovědnost a odškodnění

11.1 Partner napraví porušení smluvních ustanovení nebo zákonných ustanovení neprodleně poté, co se o nich dozví, nejpozději však do 14 dnů od žádosti Provozovatele platformy.

11.2 Partner odpovídá za veškeré škody vzniklé Provozovateli Platformy v důsledku zaviněného porušení smluvních ustanovení nebo zákonných ustanovení Partnerem.

11.3 Partner se zavazuje odškodnit Provozovatele Platformy od odpovědnosti v případě nároku třetích osob vůči Provozovateli Platformy z důvodu zaviněného porušení smluvních ustanovení nebo zákonných ustanovení Ze strany Partnera. Partner se zejména zavazuje nést přiměřené a typické náklady, zejména náklady na právní zastoupení, soudní a jiné náklady spojené s právními kroky, které Provozovatel platformy v této souvislosti přiměřeně vynakládá.

 

12. Záruka

12.1 Provozovatel platformy se zavazuje vůči partnerovi provozovat tržiště v souladu s ustanoveními této smlouvy a s náležitou péčí a vždy usiluje o dokonalou dostupnost svých služeb za všech okolností.

12.2 Provozovatel platformy nepřebírá žádnou odpovědnost za nepřetržité nepřetržité a bezproblémové fungování Služeb, jako jsou určité přenosové časy a rychlosti, neustálá dostupnost Webových stránek www.juna-pay.com, obsahu a služeb vytvořených třetími stranami nebo jinými partnery nebo z nich získaných, absolutní ochrana tržiště před neoprávněným přístupem, ochrana před škodlivým softwarem, viry, spamováním, Trojské koně, phishingové útoky a další trestné činy třetích stran, jakož i ztráta dat v důsledku poruch.

12.3 Pro případnou implementaci technických opatření (servery, kapacitní limity, údržba, zabezpečení, aktualizace aplikací atd.) si provozovatel platformy vyhrazuje právo dočasně omezit své služby.

12.4 Provozovatel platformy nepřebírá žádnou záruku za bonitu zákazníků, za jejich poskytování služeb nebo za plnění závazků vyplývajících z podkladové transakce mezi zákazníky a partnery. Provozovatel platformy také nezaručuje, že určitý počet zákazníků je připojen k tržišti.

 

13. Odpovědnost provozovatele platformy

13.1 Za škody, které Partnerovi vzniknou Provozovateli Platformy, zákonnému zástupci nebo zástupci, odpovídá Provozovatel Platformy pouze za úmysl a hrubou nedbalost. Z tohoto omezení odpovědnosti jsou vyloučeny škody vyplývající z újmy na životě, těle nebo zdraví, jakož i porušení základních povinností. Mezi základní povinnosti patří ty povinnosti, jejichž porušení by ohrozilo příslušný účel smlouvy a na jejichž splnění se tedy partner může oprávněně spoléhat.

13.2 Provozovatel platformy nepřebírá žádnou odpovědnost a neodpovídá za obsah, přesnost, úplnost nebo aktuálnost (včetně dostupnosti produktů a služeb) reklam vytvořených Partnery, ani za uzavření, plnění nebo vymahatelnost smlouvy uzavřené prostřednictvím Marketplace mezi Partnerem a Zákazníkem. Provozovatel platformy také neodpovídá za produkty a služby nabízené na tržišti (ani ze záruky, garance, ani ze škod, odpovědnosti za produkt nebo jiných právních ustanovení).

 

14. Důvěrnost

Partner se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, produktových a projektových tajemstvích, která se mu stala známými při vyjednávání o smlouvě a plnění smlouvy. Důvěrné informace, tajemství produktů a projektů jsou ty, které jsou jako takové označeny provozovatelem platformy, které ještě nejsou veřejně známé nebo se staly známými partnerovi třetími stranami v rozporu se smluvními nebo právními předpisy.

 

15. Vyřizování stížností, mediace

15.1 Partneři mohou kontaktovat správce stížností Provozovatele Platformy telefonicky, písemně nebo textově následujícími způsoby:

Poštovní: W4F GmbH,
Stížnost
Leopoldstraße 244, 80807 Mnichov

E-mailem: support@juna-pay.com

15.2 Vyřizování stížností je bezplatné. Partner obdrží e-mailem písemné informace o tom, zda lze stížnost napravit. Nelze-li stížnost napravit, bude k informacím přiloženo odůvodnění.

15.3 Nelze-li stížnosti partnerů napravit prostředky uvedenými v odstavci 1, může kterákoli ze stran požádat o mediační řízení za účelem mimosoudního urovnání sporu. Provozovatel platformy je ochoten spolupracovat s následujícími mediátory za účelem dosažení mimosoudního řešení sporů s partnery:

Mediační centrum IHK
80323 Mnichov
E-mail: info@muenchen.ihk.de
Telefon: +49 (89) 5116-0

15.4 Provozovatel platformy převezme přiměřený podíl nákladů na mediační řízení. Výše příslušného podílu se stanoví na základě návrhu mediátora s přihlédnutím ke všem relevantním prvkům každého případu, zejména k platnosti příslušných nároků stran sporu, vztahu stran a velikosti a finanční síle stran vůči sobě navzájem.

15.5 Mediace je dobrovolná. Zahájení soudního řízení před mediačním řízením, v jeho průběhu nebo po něm zůstává nedotčeno. Provozovatel platformy se bude v dobré víře účastnit všech mediačních řízení zahájených partnery.

15.6 Na žádost Partnera správce platformy shromáždí informace o fungování a účinnosti mediace ve vztahu ke své činnosti před mediací nebo v jejím průběhu.

 

16. Doba trvání a ukončení smlouvy, důsledky ukončení

16.1 S výhradou případných změn platí tyto VOP na dobu neurčitou.

16.2 Smlouva automaticky zaniká smrtí společníka, pokud je fyzickou osobou v postavení podnikatele nebo – v případě právnické osoby – jejím výmazem v obchodním rejstříku.

16.3 Partner může tuto Smlouvu kdykoli vypovědět běžným ukončením s výpovědní lhůtou 30 dnů. Textová forma je dostačující.

16.4 Právo obou stran vypovědět smlouvu ze závažného důvodu bez dodržení výpovědní lhůty zůstává nedotčeno. Důležitým důvodem je

16.4.1 pro provozovatele nástupiště, zejména pokud
(i) existují náznaky, že Partner využívá služby Provozovatele platformy pro účely, které jsou v rozporu se smlouvou nebo zákonem;
(ii) příslušný soud nebo orgán právně nařídí Provozovateli platformy, aby přestal poskytovat Služby Partnerovi;
(iii) existuje důvod se domnívat, že Partner poskytl nesprávné nebo neúplné informace v době uzavření smlouvy;
(iv) Partner je v prodlení s platbou nebo plněním po několika upomínkách;
v) to vyžadují převažující veřejné zájmy;
(vi) dokumenty a zásilky Partnerovi s poznámkou "pokřivené", "zesnulý", "nepřijat", "neznámý" nebo podobně jsou vráceny a Partner neopraví nesprávné údaje do 30 dnů na vyžádání;
(vii) Partner nesplní své povinnosti dle bodu 4 ve stanovené lhůtě, ke stejnému nebo srovnatelnému zaviněnému porušení dojde znovu k pozdějšímu datu po porušení povinnosti;
(viii) Partnerská zóna je deaktivována z důvodů, za které je Partner odpovědný, a důvod nebyl odstraněn do 14 dnů od obdržení příslušné žádosti;
ix) je proti partnerovi zahájeno insolvenční řízení, jeho zahájení je zamítnuto pro nedostatek majetku, partner se dostane do platební neschopnosti nebo je v souvislosti s výkonem rozhodnutí učiněno odpovídající prohlášení konkursu.

16.4.2 Pro Partnera existuje důležitý důvod zejména tehdy, pokud:
(i) Provozovatel Platformy se zaviněně dopustí trvalého závažného porušení smlouvy a nenapraví jej i přes písemné upozornění s přiměřenou lhůtou stanovenou Partnerem;
ii) proti provozovateli platformy je zahájeno insolvenční řízení, jeho zahájení je zamítnuto z důvodu nedostatku majetku, provozovatel platformy se dostane do platební neschopnosti nebo je v rámci výkonu rozhodnutí učiněno odpovídající prohlášení konkursu.

16.5 V případě ukončení smlouvy si strany vzájemně vyřídí své nároky a závazky. Všechny nesplacené závazky strany v době ukončení smlouvy musí být vypořádány okamžitě.

 

17. Změny VOP

17.1 Provozovatel platformy si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli změnit, pokud je to odůvodněno oprávněnými zájmy provozovatele platformy. Změny budou Partnerovi sděleny vhodnou formou a pokud nebude vznesena námitka, budou považovány za schválené 30 dnů po odeslání. Pokud partner vznese námitku proti změně, má provozovatel platformy právo řádně ukončit smluvní vztah s výpovědní lhůtou 10 pracovních dnů. Textová forma je dostačující.

17.2 Partner je povinen akceptovat změny smluvních podmínek z technických a provozních důvodů, pokud jsou pro partnera výhodné nebo způsobují pouze zanedbatelné snížení plnění bez ovlivnění podstatného obsahu smluvního vztahu. Dále jsou povoleny změny, které se stanou nezbytnými v důsledku zákonných požadavků (např. AMLA, zákon o dohledu, daňové právo atd.) nebo soudních příkazů.

 

18. Rozhodné právo a soudní příslušnost

18.1 Tyto VOP podléhají výhradně německému právu s vyloučením kolizních norem a vyloučením práva Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží.

18.2 Výhradním místem soudní příslušnosti pro spory v souvislosti s těmito VOP je Mnichov.

 

19. Jiné dohody

19.1 Partner souhlasí s tím, že Provozovatel Platformy může s Partnerem komunikovat e-mailem nebo zveřejněním oznámení na aktuálních webových stránkách nebo prostřednictvím Partnerské oblasti. Partner se zavazuje zřídit a udržovat svůj e-mailový účet způsobem, který zajišťuje potvrzení jakékoli komunikace.

19.2 Doplňkové smlouvy, dodatky nebo dodatky k těmto VOP, zvláštním ustanovením nebo jiným smluvním dokumentům vyžadují textovou formu, aby byly právně účinné, s výhradou přísnějších právních předpisů. To platí i pro upuštění od požadavku na textovou formu.

19.3 Provozovatel platformy si výslovně vyhrazuje právo zapojit třetí strany do plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy nebo převést obchodní operace zcela nebo zčásti na třetí strany. Provozovatel platformy může smlouvu převést na třetí osoby i bez souhlasu partnera.

19.4 Partner může převést jednotlivá nebo všechna práva a povinnosti z této smlouvy na třetí strany pouze s písemným souhlasem Provozovatele platformy.

19.5 Tyto VOP byly vypracovány v němčině. Pro případné nezbytné tlumočení je rozhodující německý jazyk. Každý překlad je určen výhradně pro účely vysvětlení bez právní povinnosti.

19.6 Bude-li jedno nebo více ustanovení těchto VOP neplatné, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení a všech smluv uzavřených na základě těchto VOP. Neplatné ustanovení se nahrazuje platným ustanovením, které obdobně odpovídá původnímu ustanovení. To platí obdobně pro mezery.