Všeobecné obchodní podmínky

pro zákazníky (21.09.2022)

 

Všeobecné obchodní podmínky

Důležitá poznámka: Závazná je pouze původní německá verze. Přeložené verze slouží pouze pro referenční účely.

Obsah

Preambule
01. Smluvní partner a oblast působnosti
02. Registrace a uzavření smlouvy
03. Zákaznická oblast, nečinnost
04. Povinnosti zákazníka
05. Poplatky
06. Platební transakce
07. Cashback
08. Věrnostní karty
09. Duševní vlastnictví, reklamní materiály a další výhody
10. Porušení smlouvy, odpovědnost a odškodnění
11. Záruka
12. Odpovědnost provozovatele platformy
13. Doba trvání a ukončení smlouvy
14. Změny VOP
15. Rozhodné právo a soudní příslušnost
16. Jiné dohody 

Preambule

W4F GmbH (Work for Fintech), dceřiná společnost skupiny Fintech Payment Solutions Group, provozuje elektronickou platformu ("Marketplace"), kterou mohou online a kamenní maloobchodníci a další podnikatelé ("partneři") používat pro distribuci zboží a služeb. Následující Všeobecné obchodní podmínky ("VOP") upravují používání tržiště zákazníky partnerů ("Zákazníci").

Z důvodů lepší čitelnosti se mužská forma používá pro osobní jména a osobní podstatná jména na této webové stránce. Odpovídající pojmy se v zásadě vztahují na všechna pohlaví ve smyslu rovného zacházení. Zkrácená jazyková forma má pouze redakční důvody a neobsahuje žádné hodnocení.

 

01. Smluvní partner a oblast působnosti

1.1 Smluvním partnerem partnera je společnost W4F GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 Mnichov (dále jen "Provozovatel platformy").

1.2 VOP se vztahují na všechny zákazníky, kteří jsou nově registrováni ode dne online zveřejnění uvedeného výše, nebo na již existující zákazníky, kteří souhlasili s jejich platností.

1.3 Smlouvy o koupi zboží a služeb prostřednictvím tržiště jsou uzavírány výhradně přímo mezi zákazníkem a partnerem. Reklamy umístěné na tržišti v žádném případě nepředstavují nabídky provozovatele platformy. Provozovatel platformy není ani makléřem, ani zástupcem partnerů, ani kupujícím nebo prodávajícím zboží a služeb nabízených na tržišti. Partneři jsou výhradně odpovědní za obsah reklam na tržišti, plnění zákonných povinností označování, povinné zákonné informační a potvrzovací povinnosti při prodeji na dálku, povinnost poskytnout informace o zákonném právu na odstoupení od smlouvy a obsahu svých obchodních podmínek, jakož i za všechny další povinnosti v souvislosti se zahájením, plněním a zpracováním smluv mezi zákazníky a partnery.

1.4 Všeobecné obchodní podmínky nebo jiné odchylné podmínky zákazníka platí pouze v případě, že je provozovatel platformy výslovně písemně potvrdil. Platnost jednotlivých obchodních podmínek nebo ustanovení zákazníka, které se odchylují nebo doplňují tyto VOP, je vyloučena, a to i v případě, že proti nim provozovatel platformy nevznesl námitky.

 

02. Registrace a uzavření smlouvy

Použití tržiště vyžaduje registraci zákazníka včetně akceptace těchto VOP. Registrace zákazníka probíhá výhradně online prostřednictvím webových stránek www.juna-pay.com nebo v aplikaci pro mobilní zařízení ("Aplikace"). Zákazník musí vyplnit registrační formulář úplně, pečlivě a pravdivě. Všechny záznamy mohou být kdykoli revidovány až do dokončení registrace.

  •  Registrace také vyžaduje přijetí všeobecných podmínek poskytovatele platebních služeb, mangopay s.a. lucemburského ("MANGOPAY", www.mangopay.com) a dedifikovaného Německa UG ("dedified", www.dedified.com) jako poskytovatele technických služeb provozovatele platformy.
  •  Právnické a fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou oprávněny se registrovat.
  •  Po odeslání registrace obdrží zákazníci na jim poskytnutou e-mailovou adresu, který obsahuje odkaz pro potvrzení registrace. Přijetím odkazu je uzavřena smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem platformy, pokud zákazník splňuje požadavky na použití. Přijetí žádosti o registraci může provozovatel platformy odmítnout bez udání důvodu.

   

  03. Zákaznická oblast, nečinnost

  3.1 Po dokončení registrace bude na tržišti aktivována osobní uživatelská zóna zákazníka ("zákaznická oblast"). Kromě toho po úspěšném zřízení platebního účtu u poskytovatele platebních služeb získá zákazník přístup ke svému platebnímu účtu ("platební účet") pro zpracování platebních transakcí prostřednictvím zákaznické oblasti. Zákazníci mohou přistupovat ke svému platebnímu účtu pomocí svého uživatelského jména a hesla buď prostřednictvím aplikace, nebo prostřednictvím webových stránek www.juna-pay.com . Uživatelské jméno a heslo určuje zákazník sám v rámci registračního procesu. Provozovatel platformy nemůže měnit data v zákaznické oblasti.

  3.2 Provozovatel platformy zajistí dodržování platných zákonných předpisů o ochraně údajů. Podrobnosti jsou upraveny v zásadách ochrany osobních údajů, které je třeba vzít na vědomí při registraci.

  3.3 Provozovatel platformy může zákaznickou oblast zcela nebo zčásti deaktivovat bez předchozího upozornění v následujících případech:

  • Deaktivace je v předpokládaném zájmu zákazníka (např. v případě zneužití třetími osobami),
  • existují důvodné pochybnosti o tom, zda zákazník dodržuje smluvní povinnosti, nebo
  • existuje podezření, že zákazník zneužívá nebo využíval zákaznickou oblast, tj. k nezákonným nebo nemorálním účelům, zejména nezákonně poškozuje provozovatele platformy, partnera nebo jiné třetí strany.

  3.4 Důvody zablokování platebního účtu společností MANGOPAY tím nejsou dotčeny.

  •  Zákazník bude o deaktivaci neprodleně informován. Provozovatel platformy dá zákazníkovi možnost odstranit důvody, které činí deaktivaci nezbytnou. Deaktivace může být zachována, dokud důvod deaktivace nepomine.
  •  Pokud je zákazník odpovědný za důvod deaktivace, mohou mu být účtovány poplatky až do výše 50 EUR za deaktivaci a aktivaci, jakož i další náklady vzniklé provozovateli platformy v důsledku deaktivace. Zákazník má možnost prokázat výskyt menšího nebo žádného poškození nebo úsilí; v tomto případě se poplatek nebo náhrada nákladů odpovídajícím způsobem sníží.
  • Nelze-li po dobu delší než 12 měsíců po sobě zjistit žádné aktivity zákazníka v zákaznické oblasti, je provozovatel platformy oprávněn účtovat poplatky v souladu s příslušnou tabulkou poplatků. Pokud na platebních účtech není k dispozici žádný zůstatek po dobu delší než 12 měsíců, může být smlouva ukončena.

    

   04. Povinnosti zákazníka

   4.1 Změny údajů zákazníka musí být provedeny okamžitě prostřednictvím zákaznické oblasti.

   4.2 Zákazník je povinen dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a další povinnosti náležité péče doporučené provozovatelem platformy, zejména chránit všechna zařízení, která používá pro používání tržiště, před nezákonným přístupem třetích osob, pravidelně zabezpečovat data na ochranu před ztrátou dat a pečlivě ukládat přístupové údaje, hesla a PIN a nepředávat je třetím stranám.

   4.3 Zákazník je povinen neprodleně informovat provozovatele platformy v případě ztráty přístupových údajů nebo hesel nebo jiných známek zneužití jeho zákaznické oblasti. Případně může kontaktovat MANGOPAY přímo.

    

   05. Poplatky

   Využívání tržiště je pro zákazníky obecně bezplatné. Pokud jsou poplatky vybírány, vyplývají z přehledu poplatků, který je součástí těchto VOP.

    

   06. Platební transakce

   6.1 Používání tržiště vyžaduje účast v platebním systému poskytovaném mangopay. Platební transakce provádí výhradně MANGOPAY. To vyžaduje otevření platebního účtu u MANGOPAY, kterého se zákazníci musí účastnit. Podrobnosti naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách MANGOPAY, které musí být přijaty při registraci. Při otevření platebního účtu jsou zákazníci podporováni společností dedified, jejíž smluvní podmínky musí být také uznány.

   6.2 Na požádání se zákazníci musí identifikovat u MANGOPAY pro účely boje proti praní špinavých peněz. Požadované dokumenty se nahrávají prostřednictvím aplikace.

   6.3 Platební účet je spravován v "UNA", tj. na tržišti jsou eura označována jako UNA. UNA je jedno euro, jedna setina UNA je eurocent. Zůstatky na platebním účtu nejsou úročeny.

    

   07. Cashback

   7.1 Využití tržiště a platební transakce umožňují účast v systému cashback. Cashback lze získat pouze od těch partnerů, kteří jej nabízejí. Zúčastnění partneři a výše cashbacku budou zveřejněny v aplikaci a na webových stránkách www.juna-pay.com . Zákazník nemá vůči provozovateli platformy nárok na úhradu cashbacku. Provozovatel platformy nemá žádný vliv a žádnou odpovědnost za poskytnutí cashbacku a jeho výše.

   7.2 Cashbacky se počítají v UNA (viz oddíl 6.3). Předpokladem pro připsání UNA je uzavření podkladové transakce způsobilé pro cashback s partnerem, který se účastní procesu cashback. Cashback činí minimálně 1 % z hrubé ceny zboží nebo služeb zakoupených zákazníkem od partnera. Částky nižší než 1/100 UNA jsou zaznamenány v zákaznické oblasti, ale budou připsány na platební účet pouze v případě, že činí alespoň jednu 0,01 UNA.

   7.3 Dobropis se uskuteční po základní transakci ve stacionárním maloobchodě s výhradou minimální částky uvedené v odst. 6.2. Věta 4 přímo. V případě základní transakce v online obchodování je cashback nejprve prozatímně zaznamenán v zákaznické oblasti a označen jako "čekající" až do připsání konečného kreditu.

   7.4 Pokud je dobropis zobrazen na platebním účtu zákazníka, je zákazník oprávněn tak učinit i v případě zrušení podkladové transakce.

   7.5 Částky na platebním účtu Zákazníka mohou být dle uvážení Zákazníka použity na nákupy v nástroji Marketplace, převedeny na platební účet jiných Zákazníků nebo na účet Zákazníka v jeho domovní bance. Při převodu na jiné zákazníky, jakož i při výběru, mohou být účtovány poplatky podle aktuálního sazebníku poplatků. Převody lze přijímat a provádět pouze od ekvivalentní hodnoty 0,01 EUR.

    

   8. Věrnostní karty

   8.1 Zákazníci mohou od Partnera obdržet věrnostní karty. Věrnostní karty lze získat ve formě fyzických věrnostních karet nebo prostřednictvím odkazu na pozvání.

   8.2 Cashback lze inkasovat také prostřednictvím zákaznických karet. Platba je však možná pouze prostřednictvím zákaznické oblasti prostřednictvím aplikace. Věrnostní karty nejsou platebními kartami.

    

   9. Duševní vlastnictví, reklamní materiály a další výhody

   9.1 Všechna práva duševního vlastnictví spojená s Platformou nebo jejími Službami (včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, doménových jmen atd., ať už registrovaných či nikoliv) jsou majetkem Provozovatele Platformy nebo jeho poskytovatelů licencí.

   9.2 Loga, ochranné známky, texty a další obsah na webových stránkách www.juna-pay.com nebo v aplikaci jsou chráněny ochrannými známkami a autorskými právy. Zákazníci nesmí používat žádné materiály, obsah nebo ochranné známky Provozovatele platformy – zcela nebo zčásti – v žádné formě a jakýmkoli způsobem pro své vlastní účely, zejména ne reprodukovat, distribuovat, prodávat, licencovat, distribuovat, kopírovat, publikovat, streamovat, veřejně předvádět nebo zobrazovat, přenášet, obnovovat, upravovat, upravovat, překládat, přizpůsobovat nebo jinak používat bez oprávnění.

   9.3 Veškeré prezentační, reklamní, školicí a filmové materiály atd. (včetně fotografií) provozovatele platformy nebo společnosti patřící do skupiny jsou chráněny autorským právem. Zákazník je nesmí používat bez výslovného písemného souhlasu provozovatele platformy ani v celku, ani ve výňatcích v jakékoli formě, zejména nesmí být reprodukovány, distribuovány, veřejně přístupné nebo upravované, pokud to není výslovně povoleno těmito VOP.

   9.4 Veškeré nehmotné zboží spojené se službami platformy, zejména software, zůstává provozovateli platformy nebo.dem příslušnému držiteli práv. Zákazník získává nepřenosné, časově omezené a nevýhradní právo užívat tato práva v souladu se smlouvou, časově omezené po dobu trvání jeho registrace. Zákazník nemá nárok na žádná další práva.

    

   10. Porušení smlouvy, odpovědnost a odškodnění

   10.1 Zákazník je povinen napravit porušení smluvních ustanovení nebo závazných zákonných ustanovení ihned poté, co se o nich dozví, nejpozději však do 14 dnů od žádosti provozovatele platformy.

   10.2 Zákazník odpovídá za veškeré škody vzniklé provozovateli platformy v důsledku zaviněného porušení smluvních ustanovení nebo ustanovení kogentních právních předpisů zákazníkem.

   10.3 Zákazník se zavazuje odškodnit provozovatele platformy od odpovědnosti v případě nároku vůči provozovateli platformy třetími stranami z důvodu zaviněného porušení smluvních ustanovení nebo ustanovení kogentních právních předpisů zákazníkem. Zákazník se zejména zavazuje uhradit přiměřené a typické náklady, zejména náklady na právníky, soudní a jiné náklady spojené s právními kroky, které provozovateli platformy v této souvislosti přiměřeně vznikají.

    

   11. Záruka

   11.1 Provozovatel platformy se zavazuje vůči zákazníkovi provozovat tržiště v souladu s ustanoveními této smlouvy a s náležitou péčí a vždy usiluje o nepřetržitou dostupnost svých služeb za všech okolností.

   11.2 Provozovatel platformy nepřebírá žádnou odpovědnost za nepřetržité nepřetržité a bezproblémové fungování svých služeb, jako jsou určité přenosové časy a rychlosti, neustálá dostupnost webových stránek www.juna-pay.com, obsahu a služeb vytvořených třetími stranami nebo zákazníky nebo z nich získaných, absolutní ochrana jeho tržiště před neoprávněným přístupem, ochrana před škodlivým softwarem, viry, spamem, Trojské koně, phishingové útoky a další nezákonné akce třetích stran, jakož i ztráta dat v důsledku poruch.

   11.3 Pro realizaci technických opatření (servery, kapacitní limity, údržba, zabezpečení, aktualizace aplikací atd.) si provozovatel platformy vyhrazuje právo dočasně omezit své služby. To nepředstavuje vadu.

   11.4 Provozovatel platformy nepřebírá žádnou záruku za bonitu partnerů, za jejich poskytování služeb nebo za plnění závazků vyplývajících z podkladové transakce mezi zákazníky a partnery. Provozovatel platformy také nezaručuje, že určitý počet partnerů je připojen k trhu.

    

   12. Odpovědnost provozovatele platformy

   12.1 V případě škody způsobené zákazníkovi provozovatelem platformy, zákonným zástupcem nebo zástupcem je provozovatel platformy odpovědný pouze za úmysl a hrubou nedbalost. Z tohoto omezení odpovědnosti jsou vyloučeny škody vyplývající z újmy na životě, těle nebo zdraví, jakož i porušení základních povinností. Mezi základní povinnosti patří ty povinnosti, jejichž porušení by ohrozilo příslušný účel smlouvy a na jejichž splnění se tedy zákazník může oprávněně spolehnout.

   12.2 Provozovatel platformy nepřebírá žádnou odpovědnost a neodpovídá za obsah, přesnost, úplnost nebo aktuálnost (včetně dostupnosti produktů a služeb) reklam vytvořených Partnery, ani za vytvoření, plnění nebo vymahatelnost smlouvy uzavřené prostřednictvím Marketplace mezi Partnerem a Zákazníkem. Provozovatel platformy také neodpovídá za produkty a služby nabízené na tržišti (ani ze záruky, garance, ani ze škod, odpovědnosti za produkt nebo jiných právních ustanovení).

    

   13. Doba trvání a ukončení smlouvy

   13.1 S výhradou jejich změny platí tyto VOP na dobu neurčitou.

   13.2 Smlouva končí automaticky v následujících případech:

   • se smrtí zákazníka,
   • s ukončením společnosti zákazníka,
   • nebo při ukončení smlouvy o platebním účtu se společností MANGOPAY.

   13.3 Zákazník může tuto smlouvu kdykoli písemně vypovědět běžným ukončením s výpovědní lhůtou 30 dnů do konce měsíce.

   13.4 Právo obou stran ukončit smlouvu ze závažného důvodu bez dodržení výpovědní lhůty zůstává nedotčeno. Pro provozovatele platformy existuje důležitý důvod zejména tehdy, pokud

   • Existují náznaky, že zákazník využívá služeb provozovatele platformy pro účely, které jsou v rozporu se smlouvou;
   • příslušný soud nebo orgán právně nařídí Provozovateli platformy, aby přestal poskytovat Služby Zákazníkovi;
   • Existuje důvod se domnívat, že zákazník poskytl nesprávné nebo neúplné informace v době uzavření smlouvy;
   • zákazník je v prodlení s platbou nebo plněním vůči provozovateli platformy po dvou upomínkách.

   Pro zákazníka existuje důležitý důvod, pokud

   • platební příkazy nejsou prováděny bez udání důvodů, nebo
   • faktury se ukáží jako nesprávné a nebudou opraveny do 10 dnů od odeslání žádosti na vyžádání.

   14. Změny VOP

   14.1 Provozovatel platformy je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit a doplnit. Změny a doplňky mohou být provedeny zejména za účelem přizpůsobení se platným právním předpisům nebo za účelem provedení změn smluvně sjednaných služeb. Provozovatel platformy oznámí Zákazníkům změněné nebo doplněné VOP písemně nebo v elektronické podobě nejméně třicet (30) dnů před jejich nabytím účinnosti. Změněné nebo doplněné VOP nabývají účinnosti, pokud proti nim zákazník ve výše uvedené lhůtě písemně nevznese námitku nebo pozměněné VOP uzná dalším užíváním zákaznické oblasti. Provozovatel platformy bude zákazníka o těchto důsledcích zvlášť informovat v rámci oznámení. V případě včasné námitky zákazníka proti změně nebo doplnění je provozovatel platformy oprávněn smlouvu řádně vypovědět s výpovědní lhůtou 10 bankovních pracovních dnů. Ostatní práva na ukončení zůstávají tímto nedotčena. Pro změny všeobecných obchodních podmínek MANGOPAY platí ustanovení v nich obsažená.

   14.2 Ve všech ostatních ohledech je zákazník povinen akceptovat změny VOP z technických a provozních důvodů, pokud jsou pro zákazníka výhodné nebo způsobují pouze zanedbatelné snížení plnění, aniž by byla dotčena podstatná ustanovení smluvního vztahu.

    

   15. Rozhodné právo a soudní příslušnost

   15.1 Tyto VOP podléhají výhradně německému právu s vyloučením kolizních norem a vyloučením práva Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží.

   15.2 Soudní příslušnost se řídí platnými zákonnými ustanoveními.

    

   16. Jiné dohody

   16.1 Zákazník souhlasí s tím, že provozovatel platformy komunikuje se zákazníkem v zásadě prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním informací na aktuální webové stránce. Zákazník se zavazuje zřídit a udržovat svůj e-mailový účet tak, aby zajistil potvrzení jakékoli komunikace.

   16.2 Doplňkové smlouvy, dodatky nebo dodatky k těmto VOP, zvláštním ustanovením nebo jiným smluvním dokumentům vyžadují textovou formu, aby byly právně účinné, s výhradou přísnějších právních předpisů. To platí i pro upuštění od požadavku na textovou formu.

   16.3 Provozovatel platformy si výslovně vyhrazuje právo zapojit třetí strany do plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy nebo převést obchodní operace zcela nebo zčásti na třetí strany. Provozovatel platformy může smlouvu převést na třetí osoby i bez souhlasu zákazníka.

   16.4 Zákazník může převést jednotlivá nebo všechna práva a povinnosti z této smlouvy na třetí strany pouze s písemným souhlasem provozovatele platformy.

   16.5 Tyto VOP byly vypracovány v němčině. Pro případné nezbytné tlumočení je rozhodující německý jazyk. Každý překlad je určen výhradně pro účely vysvětlení bez právní povinnosti.

   16.6 Bude-li jedno nebo více ustanovení těchto VOP neplatné, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení a všech smluv uzavřených na základě těchto VOP. Neplatné ustanovení se nahrazuje platným ustanovením, které obdobně odpovídá původnímu ustanovení. To platí obdobně pro mezery.